Публични покани с предмет:

Преустройство и ремонт на помещения за филиал на Център за работа с деца на улуцата в сградата на Център за административно обслужване, кв. Надежда, гр. Сливен. Ремонт на два апартамента за Преходно жилище и Наблюдавано жилище

Публична покана [ Размер на файла: 152.85kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 122.79kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 78.20kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 70.66kB ]
Задание за преустройство и ремонт /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 78.54kB ]
Количествена сметка /Приложение № 3/ [ Размер на файла: 69.27kB ]
Задание за ремонт на апартамент № 6 /Приложение № 4/ [ Размер на файла: 87.27kB ]
Типово разпределение на апартамент № 6 /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 29.11kB ]
Количествено-стойностна сметка /Приложение № 6/ [ Размер на файла: 70.16kB ]
Задание за ремонт на апартамент № 24 /Приложение № 7/ [ Размер на файла: 88.26kB ]
Типово разпределение на апартамент № 24 /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 29.53kB ]
Образци [ Размер на файла: 83.15kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 929.40kB ]
Дата на публикуване: 05.11.2014 г., 15:45:44 ч.
Срок за получаване на офертите: 14.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., 13:04:07, размер на файла: 24.94kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035596

Достъпност