Публично състезание от 15.04.2016 г.

8-00118-2020-007 - Доставка на компютърна техника

Дата на публикуване: 11 юни 2020 г. 14:12:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0013


8-00118-2020-006 - Закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на ЦОП и ДЦПДТМУТС по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Дата на публикуване: 30 април 2020 г. 16:22:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0012


8-00118-2020-005 - Избор на посредник между Община Сливен и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране

Дата на публикуване: 22 април 2020 г. 13:50:57 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0009


8-00118-2020-004 - Доставка на документни скенери проект BG05M90P001-2.019-0011-C01 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен - етап II по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г."

Дата на публикуване: 24 март 2020 г. 16:47:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0008


8-00118-2020-003 - Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обектите по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – Етап ІІ“ по три обособени позиции

Дата на публикуване: 17 март 2020 г. 16:52:14 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0007


8-00118-2020-002 - Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен

Дата на публикуване: 10 март 2020 г. 16:59:32 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0006


8-00118-2020-001 - Избор на посредник между Община Сливен и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране

Дата на публикуване: 23 януари 2020 г. 16:58:04 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0003


8-00118-2019-016 - Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен “ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 12 декември 2019 г. 16:59:25 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0030


8-00118-2019-015 - Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, премахване на сгради — общинска собственост и незаконни строежи, без взрив на територията на Община Сливен, разчистване на терена и извозване на строителни отпадъци, изпълнение на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост (премахване на поставени без правно основание гаражи върху общински терени)

Дата на публикуване: 31 октомври 2019 г. 16:55:24 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0029


8-00118-2019-014 - Поддръжка и ремонт улична мрежа гр. Сливен и населените места

Дата на публикуване: 31 октомври 2019 г. 16:15:01 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0028


8-00118-2019-013 - Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен

Дата на публикуване: 31 октомври 2019 г. 16:02:09 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0027


8-00118-2019-012 - Поддръжка и ландшафтно оформление на общинските пътища на територията община Сливен

Дата на публикуване: 31 октомври 2019 г. 14:34:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0026


8-00118-2019-011 - Основен ремонт на улици в населени места на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г. 17:10:21 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0025


8-00118-2019-010 - „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г. 16:56:44 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0024


8-00118-2019-009 - "Доставка на компютърна и периферна техника", по 12 обособени позиции

Дата на публикуване: 29 октомври 2019 г. 16:59:12 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0023


8-00118-2019-008 - Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 29 октомври 2019 г. 10:36:56 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0022


8-00118-2019-007 - Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране на сграда ДГ „Звездица”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г. 16:38:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0018


8-00118-2019-006 - Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Благоустрояване по бул. "Хаджи Димитър"от о.т. 839 до о.т. 932 по плана на Централна градска част (ЦГЧ) на гр. Сливен

Дата на публикуване: 31 юли 2019 г. 18:04:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0014


8-00118-2019-005 - "Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост" по две обособени позиции

Дата на публикуване: 22 юли 2019 г. 17:05:33 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0012


8-00118-2019-004 - Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Ремонт и преоборудване помещения в сграда (корпус в ДГ „Детски рай” - 2) за детска ясла”

Дата на публикуване: 21 юни 2019 г. 16:55:24 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0011


8-00118-2019-003 - Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции

Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г. 16:14:41 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0007


8-00118-2019-002 - Монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова великденска украса за град Сливен

Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г. 16:39:10 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0003


8-00118-2019-001 - „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: „Алеи гробищен парк – II етап, гр. Сливен”

Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г. 15:08:53 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0006


8-00118-2018-013 - „Изработване и доставка на работно и униформено облекло за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Община Сливен”, по четири обособени позиции

Дата на публикуване: 11 декември 2018 г. 16:59:50 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0033


8-00118-2018-012 - Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г. 17:01:01 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0032


8-00118-2018-011 - Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен

Дата на публикуване: 20 септември 2018 г. 16:47:27 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0027


8-00118-2018-010 - Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт”

Дата на публикуване: 12 септември 2018 г. 16:32:54 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0026


8-00118-2018-009 - Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Основен ремонт с технологично възстановяване на улична настилка по бул. "Стефан Стамболов", в гр. Сливен”

Дата на публикуване: 05 септември 2018 г. 15:24:30 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0025


8-00118-2018-008 - „Информация и публичност по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020” по 2 (две) обособени позиции

Дата на публикуване: 19 юни 2018 г. 15:46:39 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0015


8-00118-2018-007 - Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Дата на публикуване: 06 юни 2018 г. 17:02:08 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0013


8-00118-2018-006 - Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен комплекс

Дата на публикуване: 05 юни 2018 г. 16:36:57 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0012


8-00118-2018-005 - „Изработване на материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2018 и 2019 г.”, по две обособени позиции:

Дата на публикуване: 22 март 2018 г. 17:12:46 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0009


8-00118-2018-004 - "Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр.Сливен и населените места в общината", по две обособени позиции

Дата на публикуване: 23 февруари 2018 г. 16:57:56 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0006


8-00118-2018-003 - „Информация и публичност по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020” по 2 (две) обособени позиции

Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г. 16:33:57 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0004


8-00118-2018-002 - „Информация и публичност по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020” по 2 (две) обособени позиции

Дата на публикуване: 26 януари 2018 г. 14:54:20 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0003


8-00118-2018-001 - Одит на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Дата на публикуване: 09 януари 2018 г. 15:49:10 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0001


8-00118-2017-016 - Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж”, по четири обособени позиции

Дата на публикуване: 15 ноември 2017 г. 14:57:24 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0026


8-00118-2017-015 - Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Сливен и второстепенни разпоредители с бюджет за 2017 и 2018 година

Дата на публикуване: 25 октомври 2017 г. 16:52:50 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0025


8-00118-2017-014 - Избор на изпълнител на СМР за обект: „Отваряне на ул. „Г. С. Раковски”, гр.Сливен”

Дата на публикуване: 20 юни 2017 г. 17:30:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0014


8-00118-2017-013 - Информация и комуникация по проект „Подобряване на градската среда на Сливен” по 2 /две/ обособени позиции

Дата на публикуване: 15 май 2017 г. 17:05:03 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0013


8-00118-2017-012 - Информация и публичност на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен” по 2 /две/ обособени позиции

Дата на публикуване: 15 май 2017 г. 16:58:18 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0012


8-00118-2017-011 - Одит на проект

Дата на публикуване: 04 май 2017 г. 16:50:44 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0011


8-00118-2017-010 - Одит на проект

Дата на публикуване: 03 май 2017 г. 17:09:01 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0010


8-00118-2017-009 - Строителен надзор на проект

Дата на публикуване: 11 април 2017 г. 18:31:07 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0009


8-00118-2017-008 - Строителен надзор обекти: „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене”, „Въвеждане на мерки за достъпност на спирките от МГОТ”, „Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт”

Дата на публикуване: 11 април 2017 г. 14:42:44 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0008


8-00118-2017-007 - Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.015 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен”, Приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 06 април 2017 г. 16:47:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0007


8-00118-2017-006 - Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект:

Дата на публикуване: 21 март 2017 г. 17:32:41 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0006


8-00118-2017-005 - Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително-монтажните работи на обекти:

Дата на публикуване: 15 март 2017 г. 17:03:25 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0005


8-00118-2017-004 - Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект:

Дата на публикуване: 10 март 2017 г. 17:16:54 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0004


8-00118-2017-003 - "Основен ремонт на пътна и улична инфраструктура в населените места на територията на Община Сливен", по две обособени позиции

Дата на публикуване: 10 март 2017 г. 13:29:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0003


8-00118-2017-002 - Техническа помощ за управление на проект

Дата на публикуване: 03 февруари 2017 г. 16:15:13 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0002


8-00118-2017-001 - Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект:

Дата на публикуване: 26 януари 2017 г. 16:41:45 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0001


8-00118-2016-002 - „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населени места в общината”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 28 октомври 2016 г. 16:55:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0011


8-00118-2016-001 - Доставка на газьол за промишлени и комунални цели

Дата на публикуване: 28 септември 2016 г. 16:56:27 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0009


Достъпност