Публично състезание с предмет:

Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, премахване на сгради — общинска собственост и незаконни строежи, без взрив на територията на Община Сливен, разчистване на терена и извозване на строителни отпадъци, изпълнение на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост (премахване на поставени без правно основание гаражи върху общински терени)

Решение за откриване на процедурата [ Размер на файла: 146.38kB ]

Обявление [ Размер на файла: 197.77kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 389.50kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 130.50kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 82.75kB ]

Образци [ Размер на файла: 72.91kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 90.32kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 134.76kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.17MB ]

Дата на публикуване: 01.11.2019 г., 11:51:24 ч.
Срок на получаване на офертите: 21.11.2019 г., 17:00 ч.


Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 07 януари 2020 г., 14:23:16, размер на файла: 98.34kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 14:49:23, размер на файла: 64.96kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 30 януари 2020 г., 15:49:17, размер на файла: 70.71kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 30 януари 2020 г., 15:49:23, размер на файла: 206.81kB ]

Протокол № 4 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 30 януари 2020 г., 15:49:28, размер на файла: 123.79kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 30 януари 2020 г., 15:49:32, размер на файла: 129.31kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 юни 2020 г., 14:55:21, размер на файла: 2.90MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 19 юни 2020 г., 14:55:26, размер на файла: 175.49kB ]


ДО
«ВЕДА ИНВЕСТ» ООД, С. ГЛУФИШЕВО
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
С ПРЕДМЕТ: „СЪБАРЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНИ И САМОСРУТВАЩИ СЕ, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН СЪГЛАСНО ЧЛ. 196, АЛ. 3 ОТ ЗУТ, ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ ПО ЧЛ. 196, АЛ. 1 ОТ ЗУТ, ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДИ — ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ, БЕЗ ВЗРИВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН, РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 64, АЛ. 1 ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ПРЕМАХВАНЕ НА ПОСТАВЕНИ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ГАРАЖИ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ)“
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2019-0029
ДАТА: 04.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

На дата 30.01.2020 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 228/30.01.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, премахване на сгради — общинска собственост и незаконни строежи, без взрив на територията на Община Сливен, разчистване на терена и извозване на строителни отпадъци, изпълнение на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост (премахване на поставени без правно основание гаражи върху общински терени)“, открита с Решение № РД 15 - 2668/31.10.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 942441 от 01.11.2019 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: с. Глуфишево.

На 31.01.2020 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 228/30.01.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, премахване на сгради — общинска собственост и незаконни строежи, без взрив на територията на Община Сливен, разчистване на терена и извозване на строителни отпадъци, изпълнение на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост (премахване на поставени без правно основание гаражи върху общински терени)“, открита с Решение № РД 15 - 2668/31.10.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 942441 от 01.11.2019 г. се счита за надлежно връчено на «ВЕДА ИНВЕСТ» ООД, с. Глуфишево, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 04.02.2020 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61126337968, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 228/30.01.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, премахване на сгради — общинска собственост и незаконни строежи, без взрив на територията на Община Сливен, разчистване на терена и извозване на строителни отпадъци, изпълнение на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост (премахване на поставени без правно основание гаражи върху общински терени)“, за определяне на изпълнител и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: https://mun.sliven.bg/pk/8-00118-2019-015 с публикация от дата: 30.01.2020 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61126337968, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61126337968
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2020 г., 16:48:10, размер на файла: 13.58kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2020 г., 16:48:23, размер на файла: 18.73kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2020 г., 16:48:28, размер на файла: 22.90kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0029

Достъпност