Публично състезание с предмет:

Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект:

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 149.91kB ]
Обявление [ Размер на файла: 206.98kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 2.19MB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 110.94kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 323.69kB ]
Райони на благоустрояване [ Размер на файла: 2.25MB ]
Район 1 [ Размер на файла: 303.20kB ]
Район 2 [ Размер на файла: 395.09kB ]
Район 3 [ Размер на файла: 338.24kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 4.57MB ]

Дата на публикуване: 21 март 2017 г., 17:32:41 ч.
Срок за получаване на офертите: 19 април 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 31 март 2017 г., 16:09:12, размер на файла: 158.79kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 13 април 2017 г., 16:56:43, размер на файла: 163.87kB ]


Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 22 май 2017 г., 14:39:31, размер на файла: 116.34kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 12 юни 2017 г., 16:28:07, размер на файла: 60.22kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:22:22, размер на файла: 71.58kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:22:24, размер на файла: 202.37kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:22:26, размер на файла: 75.31kB ]
Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:22:28, размер на файла: 78.43kB ]
Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:22:30, размер на файла: 175.58kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., 14:22:32, размер на файла: 113.15kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 12 септември 2017 г., 13:15:17, размер на файла: 185.83kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 септември 2017 г., 13:15:41, размер на файла: 5.67MB ]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 29 август 2018 г., 13:57:11, размер на файла: 144.78kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0006

Достъпност