Публично състезание с предмет:

„Информация и публичност по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020” по 2 (две) обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 149.17kB ]
Обявление [ Размер на файла: 201.85kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.62MB ]
Образци [ Размер на файла: 447.00kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 960.34kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.88MB ]

Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 16:33:57 ч.
Срок за получаване на офертите: 09 март 2018 г., 17:00 ч.


Решение № РД 15 – 322/22 февруари 2018 г. за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2018 г., 16:22:58, размер на файла: 160.02kB ]
Документация за участие - променена с Решение № РД 15 – 322/22.02.2018 г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2018 г., 16:23:02, размер на файла: 1.62MB ]
Образец /Приложение № 2/ - променен с Решение № РД 15 - 322/22.02.2018 г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2018 г., 16:23:04, размер на файла: 345.00kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 юни 2018 г., 16:42:20, размер на файла: 135.66kB ]
Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 28 юни 2018 г., 13:44:09, размер на файла: 60.87kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 16:48:47, размер на файла: 116.91kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 16:48:50, размер на файла: 140.11kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 16:48:52, размер на файла: 98.70kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 16:48:54, размер на файла: 99.29kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 16:48:56, размер на файла: 221.24kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 16:48:58, размер на файла: 145.21kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 10 септември 2018 г., 15:51:37, размер на файла: 1.39MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 10 септември 2018 г., 15:51:39, размер на файла: 1.32MB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 10 септември 2018 г., 15:51:41, размер на файла: 196.01kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г., 17:18:47, размер на файла: 228.97kB ]
Обявление за изменение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г., 17:18:14, размер на файла: 159.39kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г., 17:18:32, размер на файла: 227.86kB ]
Обявление за изменение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г., 17:18:42, размер на файла: 159.18kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 16:53:01, размер на файла: 145.79kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 март 2020 г., 16:17:00, размер на файла: 146.72kB ]


ДО
„ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП” ЕООД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
С ПРЕДМЕТ: „ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. СЛИВЕН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0004
ДАТА: 31.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН ТАНЕВ,

На дата 26.07.2018 г. са Ви изпратени Писмо с Изх. № 4700-256 от 26.07.2018 г. и Решение № РД 15 – 2086/26.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ по 2 (две) обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 281/15.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 830328 от 15.02.2018 г.

Писмото и Решението са изпратени при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София – Гоце Делчев, ул. Костенски водопад № 8, вх. Б, ап. 33.

На 27.07.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Писмо с Изх. № 4700-256 от 26.07.2018 г. и Решение № РД 15 – 2086/26.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ по 2 (две) обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 281/15.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 830328 от 15.02.2018 г. се считат за надлежно връчени на „Травъл Медиа Груп” ЕООД, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 31.07.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61012248702, с която са Ви изпратени Писмото и Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Писмо с Изх. № 4700-256 от 26.07.2018 г. и Решение № РД 15 – 2086/26.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ по 2 (две) обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2018-003 с публикация от дата: 26.07.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61012248702, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.

С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:
Разпечатка на данните за товарителница 61012248702
[ Дата на публикуване: 31 юли 2018 г., 15:55:59, размер на файла: 22.65kB ]
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 31 юли 2018 г., 15:56:01, размер на файла: 17.72kB ]
Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 31 юли 2018 г., 15:56:03, размер на файла: 21.29kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0004

Достъпност