Публично състезание с предмет:

Доставка на документни скенери проект BG05M90P001-2.019-0011-C01 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен - етап II по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г."

Решение за откриване на процедурата [ Размер на файла: 144.14kB ]

Обявление [ Размер на файла: 187.00kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 705.23kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 206.00kB ]

Образци [ Размер на файла: 175.04kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 84.56kB ]

Проект на договор /Образец № 4/ [ Размер на файла: 583.72kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.87MB ]

Дата на публикуване: 24.03.2020 г., 16:47:00 ч.
Срок на получаване на офертите: 14.04.2020 г., 17:00 ч.


Информация за заинтересованите лица
[ Дата на публикуване: 02 април 2020 г., 17:07:03, размер на файла: 128.17kB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 22 април 2020 г., 16:22:43, размер на файла: 154.82kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 13:56:27, размер на файла: 104.09kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 13:56:33, размер на файла: 128.84kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 16:22:29, размер на файла: 1.01MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 16:22:35, размер на файла: 173.50kB ]

Обявление за приключване на договора
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 16:31:07, размер на файла: 142.08kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0008

Достъпност