Публично състезание с предмет:

„Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населени места в общината”, по две обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 131.21kB ]
Обявление [ Размер на файла: 217.38kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 301.10kB ]
Приложения [ Размер на файла: 71.58kB ]
Проект на договор /Приложение № 4/ [ Размер на файла: 124.23kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 806.57kB ]

Дата на публикуване: 28 октомври 2016 г., 16:55:52 ч.
Срок за получаване на офертите: 25 ноември 2016 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2016 г., 16:06:20, размер на файла: 148.77kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2016 г., 15:26:47, размер на файла: 148.37kB ]
Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., 16:28:33, размер на файла: 154.01kB ]
Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2016 г., 15:17:22, размер на файла: 150.14kB ]


Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2017 г., 15:00:29, размер на файла: 460.02kB ]
Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2017 г., 15:00:31, размер на файла: 426.99kB ]
Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2017 г., 15:00:33, размер на файла: 390.44kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2017 г., 15:00:54, размер на файла: 140.13kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 30 март 2017 г., 15:25:11, размер на файла: 1.09MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 30 март 2017 г., 15:25:16, размер на файла: 1.00MB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 30 март 2017 г., 15:25:23, размер на файла: 191.35kB ]
Обявление за приключена поръчка - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 07 март 2018 г., 18:33:29, размер на файла: 143.24kB ]
Обявление за приключена поръчка - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 07 март 2018 г., 18:33:31, размер на файла: 143.36kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0011

Достъпност