Публично състезание с предмет:

„Изработване и доставка на работно и униформено облекло за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Община Сливен”, по четири обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 151.58kB ]
Обявление [ Размер на файла: 216.02kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 438.81kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 124.44kB ]
Методика за оценяване [ Размер на файла: 92.99kB ]
Oбразци [ Размер на файла: 494.50kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 152.71kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.15MB ]

Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 16:59:50 ч.
Срок за получаване на офертите: 02 януари 2019 г., 17:00 ч.


Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 02 януари 2019 г., 15:33:34, размер на файла: 123.83kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 16 януари 2019 г., 16:29:29, размер на файла: 210.14kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0033

Достъпност