Публично състезание с предмет:

Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж”, по четири обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 149.85kB ]

Обявление [ Размер на файла: 222.64kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 4.50MB ]

Приложения - образци [ Размер на файла: 108.62kB ]

Приложение № 3.1 [ Размер на файла: 53.60kB ]

Приложение № 3.2 [ Размер на файла: 73.16kB ]

Приложение № 3.3 [ Размер на файла: 64.68kB ]

Приложение № 3.4 [ Размер на файла: 54.45kB ]

Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 297.66kB ]

Проектно-сметна документация [ Размер на файла: 636.20MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 638.81MB ]

Дата на публикуване: 15 ноември 2017 г., 14:57:24 ч.
Срок за получаване на офертите: 14 декември 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 04 декември 2017 г., 14:13:35, размер на файла: 154.79kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 15:11:39, размер на файла: 159.54kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 15:11:55, размер на файла: 151.30kB ]


Съобщение за спиране на процедурата
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:57:58, размер на файла: 144.41kB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 27 март 2018 г., 16:26:27, размер на файла: 157.11kB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 02 април 2018 г., 16:59:52, размер на файла: 157.19kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията - за обособена позиция № 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 16:23:25, размер на файла: 112.95kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 16:23:27, размер на файла: 80.48kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 16:58:12, размер на файла: 61.31kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията - за обособена позиция № 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 19 юли 2018 г., 17:25:03, размер на файла: 80.30kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията - за обособена позиция № 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 19 юли 2018 г., 17:25:15, размер на файла: 253.03kB ]

Протокол № 4 от заседанията на комисията - за обособена позиция № 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 19 юли 2018 г., 17:25:20, размер на файла: 102.50kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията - за обособена позиция № 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 19 юли 2018 г., 17:25:27, размер на файла: 252.84kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 19 юли 2018 г., 17:25:31, размер на файла: 135.46kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 08 август 2018 г., 13:11:35, размер на файла: 60.91kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., 16:10:05, размер на файла: 167.69kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., 16:10:25, размер на файла: 73.28kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., 16:11:32, размер на файла: 178.40kB ]

Протокол № 4 от заседанията на комисията - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., 16:11:59, размер на файла: 91.99kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., 16:12:37, размер на файла: 112.72kB ]

Съобщение за образувано производство от КЗК - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 11 септември 2018 г., 16:36:25, размер на файла: 101.58kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 19 септември 2018 г., 16:07:55, размер на файла: 206.83kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 19 септември 2018 г., 16:07:58, размер на файла: 3.52MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 19 септември 2018 г., 16:08:00, размер на файла: 3.09MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 19 септември 2018 г., 16:08:05, размер на файла: 10.66MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 16:16:23, размер на файла: 4.41MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 22 март 2019 г., 16:16:24, размер на файла: 181.09kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:14:18, размер на файла: 144.18kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:14:28, размер на файла: 145.02kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 17:00:01, размер на файла: 145.49kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 14:57:34, размер на файла: 143.95kB ]


ДО
«ПИ БИ ЕС ЕНТЪРПРАЙЗ» ЕООД, ГР. БУРГАС
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. СЛИВЕН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”, ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0026
ДАТА: 23.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН БАНОВ,

На дата 19.07.2018 г. са Ви изпратени Писмо с Изх. № 4700-246 от 19.07.2018 г. и Решение № РД 15 – 2034/19.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж”, по четири обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 2591/15.11.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 815128 от 15.11.2017 г.

Писмото и Решението са изпратени при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Бургас – Лазур, ул. Батак № 7.

На 20.07.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Писмо с Изх. № 4700-246 от 19.07.2018 г. и Решение № РД 15 – 2034/19.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж”, по четири обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 2591/15.11.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 815128 от 15.11.2017 г. се считат за надлежно връчени на «Пи Би Ес Ентърпрайз» ЕООД, ГР. БУРГАС, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 23.07.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61011120297, с която са Ви изпратени Писмото и Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Писмо с Изх. № 4700-246 от 19.07.18 г. и Решение № РД 15 – 2034/19.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж”, по четири обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2017-016 с публикация от дата: 19.07.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61011120297, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.

С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61011120297
[ Дата на публикуване: 23 юли 2018 г., 16:04:40, размер на файла: 15.70kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 23 юли 2018 г., 16:04:42, размер на файла: 18.37kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 23 юли 2018 г., 16:04:44, размер на файла: 21.94kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0026

Достъпност