Публично състезание с предмет:

Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително-монтажните работи на обекти:

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 155.26kB ]

Обявление [ Размер на файла: 232.25kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 3.07MB ]

Приложения - образци [ Размер на файла: 112.15kB ]

Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 324.36kB ]

Приложения към Технически спецификации [ Размер на файла: 31.21MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 33.12MB ]

Дата на публикуване: 15 март 2017 г., 17:03:25 ч.
Срок за получаване на офертите: 18 април 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 03 април 2017 г., 14:24:58, размер на файла: 155.16kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 03 април 2017 г., 16:22:24, размер на файла: 154.17kB ]


Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 17:04:02, размер на файла: 152.03kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2017 г., 16:53:42, размер на файла: 64.11kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2017 г., 16:57:13, размер на файла: 88.32kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2017 г., 16:57:14, размер на файла: 399.99kB ]

Протокол № 4 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2017 г., 16:57:16, размер на файла: 144.63kB ]

Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2017 г., 16:57:19, размер на файла: 422.83kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2017 г., 16:57:21, размер на файла: 128.47kB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 29 декември 2017 г., 16:59:17, размер на файла: 108.05kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 19:02:50, размер на файла: 205.58kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 19:02:50, размер на файла: 3.15MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 19:02:57, размер на файла: 3.01MB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 15:45:50, размер на файла: 203.17kB ]

Обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 15:45:51, размер на файла: 171.81kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 26 юли 2019 г., 13:18:48, размер на файла: 167.13kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 26 юли 2019 г., 13:18:55, размер на файла: 200.11kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 18 март 2020 г., 16:36:19, размер на файла: 152.07kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 16:29:35, размер на файла: 369.29kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0005

Достъпност