Публично състезание с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Основен ремонт с технологично възстановяване на улична настилка по бул. "Стефан Стамболов", в гр. Сливен”

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 149.86kB ]
Обявление [ Размер на файла: 206.72kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 639.98kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 75.40kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 184.61kB ]
Схеми - регулация [ Размер на файла: 20.78MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 2.82MB ]

Дата на публикуване: 05 септември 2018 г., 15:24:30 ч.
Срок за получаване на офертите: 04 октомври 2018 г., 17:00 ч.


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2018 г., 16:27:14, размер на файла: 158.83kB ]
Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване:  10 декември 2018 г., 15:48:12, размер на файла: 59.75kB ]
Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 16:57:40, размер на файла: 178.72kB ]
Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 16:57:41, размер на файла: 81.19kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 16:57:42, размер на файла: 115.35kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., 17:48:07, размер на файла: 4.61MB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., 17:48:08, размер на файла: 185.07kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 15:44:49, размер на файла: 364.01kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0025

Достъпност