Публично състезание с предмет:

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Благоустрояване по бул. "Хаджи Димитър"от о.т. 839 до о.т. 932 по плана на Централна градска част (ЦГЧ) на гр. Сливен

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 181.24kB ]
Обявление [ Размер на файла: 203.83kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 510.17kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 195.64kB ]
Методика за оценка [ Размер на файла: 119.83kB ]
Oбразци [ Размер на файла: 69.80kB ]
Количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.1/ [ Размер на файла: 113.50kB ]
еЕЕДОП [ Размер на файла: 94.69kB ]
Проект на договор /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 191.03kB ]
Техническа документация [ Размер на файла: 204.12MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 205.59 MB ]

Дата на публикуване: 31.07.2019 г., 16:51:52 ч.
Срок на получаване на офертите: 21.08.2019 г., 17:00 ч.


Съобщение
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., 16:32:07, размер на файла: 89.95kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 16:21:34, размер на файла: 74.89kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:58:11, размер на файла: 61.46kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 16:45:22, размер на файла: 69.58kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 16:45:27, размер на файла: 178.61kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 16:45:32, размер на файла: 85.66kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 16:45:37, размер на файла: 140.22kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 март 2020 г., 14:32:18, размер на файла: 4.93MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 27 март 2020 г., 14:32:23, размер на файла: 177.20kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2020 г., 14:14:19, размер на файла: 222.24kB ]

Обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2020 г., 14:14:25, размер на файла: 155.42kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 09 юли 2021 г., 13:41:43, размер на файла: 199.18kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0014

Достъпност