Публично състезание с предмет:

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 148.46kB ]

Обявление [ Размер на файла: 204.88kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 1.34MB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 135.71kB ]

Приложения - образци [ Размер на файла: 132.47kB ]

Количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.1/ [ Размер на файла: 23.83kB ]

Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 192.71kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 240.12MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 241.37MB ]

Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 17:01:01 ч.
Срок за получаване на офертите: 02 януари 2019 г., 17:00 ч.


Решение № РД 15-2937/05 декември 2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 16:58:12, размер на файла: 157.47kB ]

Документация за участие - коригирана с Решение № РД 15-2937/05.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 16:58:14, размер на файла: 1.56MB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 06 декември 2017 г., 15:10:55, размер на файла: 152.24kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 10 декември 2017 г., 16:41:47, размер на файла: 151.47kB ]

Приложение към Разяснения по документацията (2) - Количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.1/
[ Дата на публикуване: 10 декември 2018 г., 16:41:49, размер на файла: 23.16kB ]


Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 13:29:46, размер на файла: 151.02kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 16:05:22, размер на файла: 61.00kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 16:44:00, размер на файла: 74.07kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 16:44:01, размер на файла: 145.27kB ]

Протокол № 4 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 16:44:03, размер на файла: 89.55kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 16:44:05, размер на файла: 123.66kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 15 юли 2019 г., 17:05:56, размер на файла: 7.99MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 15 юли 2019 г., 17:05:58, размер на файла: 177.97kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 27 март 2020 г., 16:47:47, размер на файла: 145.55kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0032

Достъпност