Публично състезание с предмет:

Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен “ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение за откриване на процедурата [ Размер на файла: 146.08kB ]

Обявление [ Размер на файла: 188.81kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 706.50kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 215.88kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 173.96kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 84.83kB ]

Проект на договор /Образец № 4/ [ Размер на файла: 581.60kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.87MB ]

Дата на публикуване: 12.12.2019 г., 16:59:25 ч.
Срок на получаване на офертите: 02.01.2020 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 януари 2020 г., 16:34:39, размер на файла: 106.99kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 14 януари 2020 г., 16:34:45, размер на файла: 146.36kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 15:46:53, размер на файла: 953.67kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 15:47:00, размер на файла: 173.35kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 19 март 2020 г., 14:47:08, размер на файла: 142.81kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0030

Достъпност