Публично състезание с предмет:

Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обектите по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – Етап ІІ“ по три обособени позиции

Решение за откриване на процедурата [ Размер на файла: 154.10kB ]

Обявление [ Размер на файла: 219.14kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 3.20MB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 121.17kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 1.90MB ]

Приложения към техническите спецификации [ Размер на файла: 10.54MB ]

Образци [ Размер на файла: 105.75kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 94.07kB ]

Проект на договор /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 337.39kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 13.65MB ]

Дата на публикуване: 17.03.2020 г., 16:52:14 ч.
Срок на получаване на офертите: 07.04.2020 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 02 април 2020 г., 16:08:45, размер на файла: 119.84kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 02 април 2020 г., 16:08:52, размер на файла: 121.29kB ]


Информация за заинтересованите лица
[ Дата на публикуване: 02 април 2020 г., 17:03:55, размер на файла: 134.46kB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 22 април 2020 г., 16:19:37, размер на файла: 157.31kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 29 юли 2020 г., 16:55:03, размер на файла: 64.21kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 16:34:39, размер на файла: 94.14kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 16:34:43, размер на файла: 439.62kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 16:34:48, размер на файла: 125.26kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 16:34:51, размер на файла: 147.01kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 16:34:56, размер на файла: 163.16kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 16:35:00, размер на файла: 134.28kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 14:56:18, размер на файла: 7.01MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 14:56:22, размер на файла: 179.15kB ]

Договор за подизпълнение - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 18 септември 2020 г., 13:35:33, размер на файла: 214.51kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 16:44:48, размер на файла: 3.14MB ]

Договор за подизпълнение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 16:44:51, размер на файла: 106.67kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 16:44:55, размер на файла: 3.11MB ]

Договор за подизпълнение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 16:44:59, размер на файла: 141.13kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 16:45:00, размер на файла: 193.06kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 15:27:40, размер на файла: 360.65kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 28 юни 2022 г., 11:05:55, размер на файла: 359.34kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 28 юни 2022 г., 11:06:05, размер на файла: 360.25kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0007

Достъпност