Публично състезание с предмет:

Поддръжка и ландшафтно оформление на общинските пътища на територията община Сливен

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 144.59kB ]

Обявление [ Размер на файла: 191.33kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 371.51kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 120.69kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 90.12kB ]

Образци [ Размер на файла: 72.81kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 88.23kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 134.95kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.14MB ]

Дата на публикуване: 31.10.2019 г., 14:34:11 ч.
Срок на получаване на офертите: 21.11.2019 г., 17:00 ч.


Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 07 януари 2020 г., 15:12:33, размер на файла: 59.82kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 10 януари 2020 г., 16:31:24, размер на файла: 186.57kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 10 януари 2020 г., 16:31:28, размер на файла: 118.68kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 10 януари 2020 г., 16:31:32, размер на файла: 131.94kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 юли 2020 г., 16:43:39, размер на файла: 3.03MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 02 юли 2020 г., 16:43:44, размер на файла: 172.79kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 12 януари 2023 г., 13:30:07, размер на файла: 360.76kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0026

Достъпност