Публично състезание с предмет:

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Отваряне на ул. „Г. С. Раковски”, гр.Сливен”

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 154.51kB ]
Обявление [ Размер на файла: 201.82kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 342.34kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 778.78kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 72.15kB ]
Обобщена количествено-стойностна сметка /Приложение № 3.1/ [ Размер на файла: 55.50kB ]
Проект на договор /Приложение № 8/ [ Размер на файла: 179.79kB ]
Проектно-сметна документация [ Размер на файла: 28.91MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 30.51MB ]

Дата на публикуване: 20 юни 2017 г., 17:30:11 ч.
Срок за получаване на офертите: 18 юли 2017 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 30 юни 2017 г., 16:19:11, размер на файла: 148.58kB ]


Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 17 август 2017 г., 15:55:42, размер на файла: 112.82kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 15 септември 2017 г., 16:22:10, размер на файла: 60.23kB ]
Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 27 септември 2017 г., 16:53:21, размер на файла: 75.38kB ]
Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 27 септември 2017 г., 16:53:23, размер на файла: 330.00kB ]
Протокол № 4 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 27 септември 2017 г., 16:53:26, размер на файла: 110.55kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 27 септември 2017 г., 16:53:28, размер на файла: 112.56kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 14:31:44, размер на файла: 182.61kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 14:32:02, размер на файла: 4.98MB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 11:21:19, размер на файла: 140.84kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0014

Достъпност