Публично състезание с предмет:

Поддръжка и ремонт улична мрежа гр. Сливен и населените места

Решение за откриване на процедурата [ Размер на файла: 145.07kB ]

Обявление [ Размер на файла: 133.95kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 399.27kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 148.29kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 93.22kB ]

Образци [ Размер на файла: 74.04kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 89.22kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 136.40kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.14MB ]

Дата на публикуване: 31.10.2019 г., 16:15:01 ч.
Срок на получаване на офертите: 21.11.2019 г., 17:00 ч.


Решение № РД 15-2711/07.11.2019 г. за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2019 г., 16:17:07, размер на файла: 155.03kB ]

Документация за участие, променена с Решение № РД 15-2711/07.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2019 г., 16:17:13, размер на файла: 399.67kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 08 май 2020 г., 15:55:15, размер на файла: 59.73kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 май 2020 г., 16:32:37, размер на файла: 211.79kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 май 2020 г., 16:32:42, размер на файла: 128.18kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 14 май 2020 г., 16:32:47, размер на файла: 132.78kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 23 юни 2020 г., 16:25:47, размер на файла: 1.50MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 23 юни 2020 г., 16:25:52, размер на файла: 173.61kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 16:21:52, размер на файла: 360.37kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0028

Достъпност