Публично състезание с предмет:

„Изработване на материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2018 и 2019 г.”, по две обособени позиции:

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 147.81kB ]
Обявление [ Размер на файла: 200.89kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 409.96kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 102.19kB ]
Образци [ Размер на файла: 378.00kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 173.58kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.01MB ]

Дата на публикуване: 22 март 2018 г., 17:12:46 ч.
Срок за получаване на офертите: 12 април 2018 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 28 март 2018 г., 17:33:04, размер на файла: 149.42kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 16:50:38, размер на файла: 147.22kB ]
Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 16:50:40, размер на файла: 145.91kB ]


Съобщение за промяна на часа за отваряне на получените оферти
[ Дата на публикуване: 10 април 2018 г., 15:42:49, размер на файла: 86.68kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 май 2018 г., 16:32:20, размер на файла: 103.15kB ]
Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 04 юни 2018 г., 14:46:22, размер на файла: 60.59kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 16:27:19, размер на файла: 82.67kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 16:27:21, размер на файла: 93.26kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 16:27:23, размер на файла: 82.33kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 16:27:25, размер на файла: 90.76kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 16:27:26, размер на файла: 113.75kB ]
Решение за промяна на Решение № РД 15–1797/15.06.2018 г. за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 10 юли 2018 г., 16:58:31, размер на файла: 107.51kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 11 септември 2018 г., 17:17:00, размер на файла: 632.64kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 11 септември 2018 г., 17:17:02, размер на файла: 473.83kB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 11 септември 2018 г., 17:17:04, размер на файла: 194.63kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 29 януари 2020 г., 16:56:32, размер на файла: 144.82kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 29 януари 2020 г., 16:56:37, размер на файла: 144.79kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0009

Достъпност