Публично състезание с предмет:

Строителен надзор на проект

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 179.33kB ]
Обявление [ Размер на файла: 200.50kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.08MB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 349.83kB ]
Приложения - образци [ Размер на файла: 108.26kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 437.05kB ]
Проектиране [ Размер на файла: 39.70MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 41.30MB ]

Дата на публикуване: 11.04.2017 г., 18:31:07 ч.
Срок за получаване на офертите: 03.05.2017 г., 17:00 ч.


Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 19 юни 2017 г., 16:27:25, размер на файла: 129.73kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 21 юли 2017 г., 16:56:24, размер на файла: 62.10kB ]


Протокол № 1 от заседанията на Комисията
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:47:37, размер на файла: 81.59kB ]
Протокол № 3 от заседанията на Комисията
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:47:37, размер на файла: 127.01kB ]
Протокол № 4 от заседанията на Комисията
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:47:37, размер на файла: 94.32kB ]
Протокол № 5 от заседанията на Комисията
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:47:37, размер на файла: 90.94kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:47:37, размер на файла: 118.06kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисия
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 15:47:37, размер на файла: 177.92kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 16:49:54, размер на файла: 179.07kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 16:49:57, размер на файла: 1.09MB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 17:04:11, размер на файла: 141.30kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0009

Достъпност