Публично състезание с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен”, по пет обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 156.96kB ]

Обявление [ Размер на файла: 256.02kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 479.27kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 170.12kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 77.65kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 132.07kB ]

Детайли [ Размер на файла: 1.00MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 2.27MB ]

Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 16:14:41 ч.
Срок за получаване на офертите: 28 март 2019 г., 17:00 ч.


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 07 март 2019 г., 10:56:09, размер на файла: 161.71kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 април 2019 г., 16:56:03, размер на файла: 78.97kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 16:06:25, размер на файла: 59.82kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 16:36:59, размер на файла: 77.33kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 16:37:00, размер на файла: 308.24kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 16:37:02, размер на файла: 338.82kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 16:37:05, размер на файла: 121.38kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 16:37:06, размер на файла: 112.90kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 16:37:08, размер на файла: 113.93kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 16:37:10, размер на файла: 112.25kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 14 май 2019 г., 16:37:12, размер на файла: 111.30kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 16:51:05, размер на файла: 3.38MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 16:51:07, размер на файла: 1.41MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 2 и 4
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 16:51:10, размер на файла: 198.28kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 17:12:51, размер на файла: 3.07MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 17:12:53, размер на файла: 4.25MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1 и 3
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 17:14:39, размер на файла: 197.48kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 26 юни 2019 г., 17:20:16, размер на файла: 1.70MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 26 юни 2019 г., 17:20:18, размер на файла: 168.76kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 януари 2021 г., 16:07:16, размер на файла: 146.06kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 14 януари 2021 г., 16:07:23, размер на файла: 145.65kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 14 януари 2021 г., 16:07:30, размер на файла: 144.97kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 23 август 2022 г., 16:48:09, размер на файла: 361.78kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 14:37:31, размер на файла: 361.22kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0007

Достъпност