Публично състезание с предмет:

Избор на посредник между Община Сливен и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 147.51kB ]

Обявление [ Размер на файла: 192.50kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 372.83kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 143.87kB ]

Образци [ Размер на файла: 89.56kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 91.46kB ]

Проект на договор /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 211.98kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.25MB ]

Дата на публикуване: 22.04.2020 г., 13:50:57 ч.
Срок на получаване на офертите: 13.05.2020 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:40:56, размер на файла: 119.45kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 16:53:19, размер на файла: 150.71kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 16:53:26, размер на файла: 127.25kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 юли 2020 г., 14:56:12, размер на файла: 521.42kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 01 юли 2020 г., 14:56:17, размер на файла: 176.06kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 19 август 2022 г., 16:31:51, размер на файла: 361.82kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0009

Достъпност