Поддържан резерват "Сини бряг"

Поддържан резерват “Сини Бряг” носи името на местността и е разположен е в землището на с. Божевци, общ. Сливен. Създаден е с цел запазване на вековната букова гора на възраст над 150 г. Резерватът е заобиколен от горски територии. Запазено биологично разнообразие без антропогенна намеса, като дълги години не са провеждани възобновителни сечи на територията му. Изключителна държавна собственост, попада в обхвата на ДГС Стара река. Заплахите са бракониерство, лов в резервата, както и интензивна сеч в съседните територии – ЗМ „Букова гора“.

Площ: 39,514 ха

Местоположение: 42.867450N, 26.041935E

Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Божевци и с. Изгрев


Цели на обявяване:

1. Вековна букова гора

Документи за обявяване:
Заповед № 508 от 28.03.1968 г. на МГГП

Документи за промяна:
1. Прекатегоризация със Заповед № 374 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на ДВ
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-641 от 05.09.2006 г., бр. 85/2006 на ДВ
3. Приемане на План за управление със Заповед № РД-283 от 26.05.2016 г., бр. 48/2016 на ДВ

Контролен орган: РИОСВ-Стара Загора

Флора и Фауна /по Плана за управление/ Проучвания на флората и фауната датират от 2013-2014 г. по време на работата за изготвяне на плана за управлението му, преди тези години няма данни от теренни обходи за уточняване на видовия състав и популациите им.

Флора По данни от Плана за управление на резервата на негова територия се срещат 100 вида Висши растения. Над 80 % от територията е заета от букови гори /Fagus sylvatica/, други съпътстващи видове са дървовидна леска /Corylus colurna/, къпина /Rubus hirtus/, горска власатка /Festuca drymeja/, бреза, бряст, явор, шестил, габър и планински ясен. Други видове са повет, обикновена леска, бръшлян. На територията на резервата са установени 3 вида с консервационна значимост. Един вид – Atropa belladonna (Беладона , наричана още лудо биле или старо биле) е включен в Червения списък на висшите растения в България (Petrova & Vladimirov 2009), а в приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие (2007) попадат Ruscus hypoglossum (подезичен залист) и Lilium martagon (петров кръст).
Във флората на резервата са установени 61 вида лечебни растения, от тях са картирани Sambucus racemosa (Червен бъз), Carpinus betulus (Обикновен габър), Geranium robertianum (Зловонен здравец), Mercurialis perennis (многогодишен пролез, горска живолина), Coryllus avellana (Обикновена леска), Galium odoratum (миризливо еньовче), Euphorbia amygdaloides (горска млечка), Polygonatum multiflorum (Многоцветна момкова сълза) и Acer platanoides (шестил).

Фауна – представена е от 7 вида земноводни, 8 вида влечуги, 11 вида наземни безгръбначни животни; 15 вида прилепи, както и 35 вида други бозайници; 63 вида птици.

Безгръбначната фауна на резерват „Сини бряг“ не е проучена. Като приоритетни за резервата се считат всички защитени, ендемични, реликтни и редки видове безгръбначни: Cordulegaster heros (Балканско воденичарче), Cerambyx cerdo (Голям сечко), Morimus funereus (Буков сечко), Rosalia alpina (Алпийска розалия), Lucanus cervus (Бръмбар рогач), Apatura iris (Ирисова апатура), Apatura metis (Южна лилава апатура), Erebia medusa (Кадифянка), Formica rufa (Червена горска мравка ) и други. От значение е изучаването на индикаторните видове бръмбари бегачи (Carabidae).
Земноводни и влечуги - Salamandra salamandra (Дъждовник), Bufo bufo (Кафява крастава жаба), Hyla arborea (Жаба дъвесница), Rana dalmatina (Дългокрака Горска жаба), Lacerta viridis (Зелен гущер), Zamenis longissimus (Смок мишкар). Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие като защитени на територията на цялата страна са включени установените дъждовник (Salamandra salamandra), жълтокомна бумка (Bombina variegate), кафява крастава жаба (Bufo bufo), дървесница (Hyla arborea) горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) от земноводните, а от влечугите късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), слепок /крехар/ (Anguis fragilis/colchica), зелен гущер (Lacerta viridis), стенен гущер (Podarcis muralis), смок мишкар (Zamenis longissimus), медянка (Coronella austriaca) и сива водна змия (Natrix tessellata). В Приложение 2 на ЗБР е жълтокоремна бумка (Bombina variegata).
Орнитофауна – От 63 вида птици, сигурно гнездящи са 29 от тях, а една е вероятно гнездящ. За 9 от установените видове се срещат в резервата само по време на миграция, зимуване или скитане. Като приоритетни за опазване видове птици в поддържан резерват „Сини бряг“ са определени 38 вида, от тях са малък ястреб /A. nisus/, скален орел /A. chrysaetos/, обикновен мишелов /B. buteo/, осояд /P. apivorus/, горска улулица /S. aluco/, горска дърволазка /C. familiaris/, гривяк /C. palumbus/, черен кълвач /D. martius/, полубеловрата мухоловка /F. semitorquata/, чухал /O. scops/, , горска зидарка /S. europaea/, папуняк /U. epops/. Екотонни видове са орехче /T. troglodytes/, сива мухоловка /M. striata/, малко белогушо коприварче /S. curruca/, голямо черноглаво коприварче /S. atricapilla/. Мигрираги видове са горски бекас /S. rusticola/, черен щъркел /C. ciconia/, пчелояд /M. apiaster/.
Бозайници – в резервата могат да се срещнат видовете – глиган, вълк, лисица, сърна, благороден елен, малка кафявозъбка, горска мишка, белозъбка, полевка, таралеж, заек, катерица, сънливец и др.
Прилепи – остроух нощник, голям нощник, дългопръст нощник, трицветен нощник, нощник на Бекщайн, малко кафяво прилепче, малък вечерник, прилепче на Натузий, широкоух прилеп.

Режимът е посочен в плана за управление, изготвен 2016 г. Това са:
1. Спазване на всички ограничения и забрани, действащи в момента на територията на резервата.
2. Съхраняване на естествените местообитания в непроменен вид.
3. Осигуряване на възможност за протичане на естествените сукцесионни изменения.
4. Контрол и ограничаване на извършваните горскостопански дейности в буферните територии.
5. Целенасочено оставяне на големи мъртви дървета (паднали и стоящи) с оглед поддържане на популациите на приоритетните видове, свързани с мъртвата дървесина.
6. Мониторинг върху състоянието на популациите на видовете
7. Извършване на дългосрочни и задълбочени проучвания върху флората и фауната в резервата, с цел допълване на видовете списъци и потенциално установяване на нови консервационно значими видове.

Достъпност