Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Защитена зона „Котленска планина“

Защитена зона по Директива за птиците, обхваща територии от няколко административни области - както земеделски земи така и голяма част от горския фонд. Зоната има подходящи местообитания за много видове ценни и значими за орнитофауната на България. Тя дава хранителна база и гнездови субстрат на много видове птици, както и по време на техните сезонни и периодични миграции. Защитена зона "Котленска планина" е изпъстрена с множество букови гори, скални масиви и простирни пасища, което дава възможност за развитие на алтернативен туризъм и др. видове семейни бизнес проекти /къщи за гости, селско стопанство/ и др.

Площ: 99299.77 хектара

Местоположение:
Населено място: с. Бяла, с. Зайчари, с. Ичера, с. Раково, с. Стара река, както и други населени места от съседни области и общини.Карта и подробни данни от проучвания и докладване към ЕК на:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002029&siteType=BirdsDirective

Попада на територията на следните (РИОСВ):
1. Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219
2. Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68
3. Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2
4. Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-910 от 11.12.2008 г., бр. 15/2009 на ДВ 2-1-2029-910-2008

Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-72 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на ДВ

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Лопатарка (Platalea leucorodia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Сив жерав (Grus grus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Речна рибарка (Sterna hirundo), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Горски бекас (Scolopax rusticola), Речна чайка (Larus ridibundus), Пчелояд (Merops apiaster), Малък ястреб (Accipiter nisus), Брегова лястовица (Riparia riparia).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове.
5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.