Природна забележителност „Змееви дупки“

ПЗ „Змееви дупки“ представляват карстови образувания с малка дълбочина, около 200 м дължина. В момента пещерата е затворена за достъп, поради опазването на защитени и редки видове прилепи. Много често пещерата е използвана за зимуване на прилепи, като например малък подковонос /Rhinolophus hipposideros/, за това е необходимо тя да бъде опазена и да се защити от прекомерното посещение на туристи.

Природна забележителност „Змееви дупки“Площ: 0.78 хектара

Местоположение: гр. Сливен, координати N42.69881 E26.35774, намират се на 350 м н.в.

Документи за обявяване:
Заповед No.1422 от 10.10.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник

Документи за промяна:
Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-572 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещера

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на същите
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества.

Достъпност