Защитена зона „Адата-Тунджа“

Защитена зона „Адата-Тунджа“ е обявена по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици и заема части от земеползването по поречието на р. Тунджа. Подходяща за орнитотуризъм, фотосесии и обучения на ученически и студентски групи. Екосистемите в зоната след проучванията и мониторинга им се определят като значими, с голямо биоразнообразие, което от своя страна е изключително важно за развитието на туризма в Община Сливен и неговите алтернативни форми на реализиране /като интернационален/.

Площ: 5636.61 хектара

Местоположение:
1. Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен, с. Гергевец, с. Глуфишево, с. Желю войвода, с. Камен, с. Крушаре, с. Мечкарево, с. Панаретовци, с. Самуилово, земи по поречието на р. Тунджа.


Карта и подробни данни от проучвания и докладване към ЕК на:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002094&siteType=BirdsDirective

2. Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Дражево, с. Завой, с. Кабиле, с. Хаджидимитрово

Попада на територията на следните на РИОСВ Стара Загора

Документи за обявяване: Заповед No.РД-556 от 05.09.2008 г., бр. 84/2008 на ДВ 2-1-2094-556-2008

Документи за промяна: Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-85 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на ДВ

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Ням лебед (Cygnus olor), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Речна чайка (Larus ridibundus), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се добиването на инертни материали от река Тунджа;
5. Забранява се подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти;
6. Забранява се депонирането на отпадъци;
7. Забранява се корекция на речните корита извън населените места, отводняване и пресушаване на разливи и други влажни зони.
8. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
9. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

Заплахи: нерегламентирано отсичане на дървесна растителност, разрушаване на бреговете на река Тунджа с прекомерно и нерегламентирано изземване на инертни материали /пясък чакъл/. Това води до разрушаване на основното местообитание на видовете птици и други животни. Отрицателно действащите фактори влошават числеността на популациите и довеждат до намаляването им. Отсичането на дърветата, разораването на пасищата и незаконните кариери са предпоставки за промяна на речното корито, нивото на подпочвените води, което води до наводнения и влошаване качеството на питейната вода.

Достъпност