Защитена зона „Каменски баир“

Защитена зона „Каменски баир“ се намира северно от с. Камен като включва в своята територия земеделски земи, основно пасища, които са подходящи местообитания на много ценни видове като лалугер, пъстър пор, царски орел, чиято популация е намаляла през последните десетилетие и е необходимо тяхното възстановяване като интересни видове от българската природа.

Площ: 1651.65 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен, с. Гергевец, с. Камен, с. Крушаре, с. Тополчане
Карта и подробни данни от проучвания и докладване към ЕК на:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002059&siteType=BirdsDirective

Попада на територията на РИОСВ Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-750 от 24.10.2008 г., бр. 97/2008 на ДВ 2-1-2059-750-2008

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Турилик (Burhinus oedicnemus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се добив на полезни изкопаеми по открит способ;
5. Забранява се изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра.

Заплахи – евентуални такива са промяна предназначението на земята, бракониерство, реализирането на инвестиционни намерения в района.

Достъпност