Защитена местност „Железни врата“

Площ: 39.0 хектара

Местоположение: с. Раково, Община Сливен, 42°49'02.9"N 26°13'02.1"E

Документи за обявяване:
Заповед No.2122 от 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ

Документи за промяна:
Прекатегоризация със Заповед No.РД-857 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на ДВ

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти.
2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината.
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.

Достъпност