Защитена зона "Керменски възвишения"

Код: BG0000418

Площ: 2107.81 хектара

Местоположение:

  1. Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Коньово
  2. Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Кермен, с. Биково, с. Младово

Карта и подробни данни от проучвания и докладване към ЕК на:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000418&siteType=HabitatDirective
Попада на територията на РИОСВ Стара Загора

Документи за обявяване: Решение № 122/02.03.2007 г., бр. 21/2007 на ДВ

Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване с Решение № 811 от 16.11.2010 г., бр. 96/2010 на ДВ

Местообитания:

  1. 1530* Панонски солени степи и блата - Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 176,98 ха. Най-честите видове, формиращи ценози в пониженията, в които се е задържала по-дълго време вода са: мента /Mentha pulegium/, /Bolboschoenus maritimus/, персийска детелина /Trifolium resupinatum/, перестолистен кокеш /Scorzonera laciniata/ и други. Зоната има съществено значение за опазването на приоритетното за Европейската общност природно местообитание 1530* в България.
  2. 62А0 Източни субсредиземноморски тревни съобщества
    При картиране 2012 г. природно местообитание 62A0 е установено на площ от 275,40 ха (13,06% от 2107,81 ха). В защитена зона "Керменски възвишения" доминантния вид в съобществата, отнасящи се към местообитание 62А0 е белизма /Dichantium ischaemum/, като съдоминати са установени мащерка /Thymus striatus/ и Koeleria nitidula. Като се изключи по-голямото количествено участие на Koeleria nitidula и присъствието на коило /Stipa capillata/, в защитената зона не са установени другите видове, придаващи характерения облик, формиращи съответната растителност и характерни за местообитанието в този район на България. Не е типично спрямо доминиращите видове, неблагоприятно природозащитно състояние на местообитанието. От посочените типични видове са установени: бяло подъбиче /Teucrium polium/, садина /Chrysopogon gryllus/, коило /Stipa capillata/, Ничичиева млечка /Euphorbia nicicana/, Мирсинитска млечка /Euphorbia myrsinites/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, планински миризлив бурен /Sideritis montana/, люцерна /Medicago minima/, мащерка /Thymus striathus/. Растителността по хълмовете на Керменските възвишения съдържа приемлива част от типичните видове за местообитание 62А0, но типичността и представителността на местообитанието се оценяват с ниска степен. Обрастването с храсти, основно от драка /Paliurus spina-christi/, е в различна степен в различните участъци на полигоните заети от местообитание 62А0 в защитената зона.

Видове: Червенокоремна бумка /B. bombina/ - намерени екземпляри по време на теренните обходи 2012 г, Пъстър смок /E. sauromates/ – няма установени индивиди 2012г, Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/ – не е установена през 2012 г, Шипобедрена сухоземна костенурка /Testudo graeca/ - открити 5 екземпляра през 2012 г., Шипоопашата сухоземна костенурка /Testudo hermanii/ - 1 екземпляр е наблюдаван през 2012 г., лалугер /Spermophilus citellus/ - наблюдавани дупки, колонии и индивиди през 2012 г.,пъстър пор /Vormela peregusna/ - налбюдаван е един индивид от овчар в пасище 2012 г. в защитената зона, голяма е вероятността вида да обитава тази територия, тъй като е намиран и в ЗЗ "Река Тунджа 1". Природозащитният статус на видовете в зоната е в незадоволително състояние поради малкото теренни обходи и анализ на информацията.
Други видове, които могат да се видят в защитената зона са обикновен мишелов, качулата чучулига, яребица, таралеж, чакал, лисица и много други.

Заплахи: пожари; изораване; бракониерство; складиране на отпадъци – животински остатъци, торове, битови, строителни и отпадъци от селското стопанство; охраставяване с драка.

Източник: Национален информационен портал Натура 2000, http://natura2000.moew.government.bg/, Регистър защитени територии и зони ИАОС http://eea.government.bg/zpo/bg

Достъпност