Защитена зона „Гора Желю войвода“

Защитена зона „Гора Желю войвода“ се намира северозападно от с. Желю войвода като една от малкото останали гори от летен дъб, бряст, явор и ясен, характерни за Великата Българска гора /Silva Magna Bulgarica/. Дъбовете са около 80 годишни, с благоприятно състояние спрямо доклада към ЕК от 2011 г., няма отделни стари дървета. Поради интензивното селско стопанство през последните 100 години тази вековна гора е изсечена или опожарена. В момента рядко се срещат единични или групи дървета по полето около р. Тунджа. Подходящи местообитания за алтернативен туризъм или отглеждане на дивеч. Срещнат се много животински видове – бръмбар рогач, обикновен сечко, жълтокоремна бумка, червенокоремна бумка, пойни птици – синигери, кос, сойка и много други, хищни птици; змии, костенурки, таралежи, чакали, лисици, порови и др.
Горите са нискостъблени и издънкови, резултат от неправилно водени сечи в миналото. Почвата е средно богата алувиална, дълбока и свежа, върху мергел. Потвърдено e природно местообитание 91FO – подтип три. Лесната достъпност го прави уязвим – установени са незаконни сечи и паша на добитък. Сухата и паднала маса се изнася. Няма гори във фаза на стареене и стоящи мъртви дървета. Наблюдава се добро възобновяване.


Код: BG0000554

Карта: http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000554&siteType=HabitatDirective

Площ: 71.99 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Желю войвода
Попада на територията на РИОСВ Стара Загора.

Документи за обявяване:
Решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на ДВ

Цели на обявяване:

 1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, видове и техните популации предмет на защитената зона;
 2. Подобряване структурата и функциите на природно местообитание 91F0;
 3. Подобряване местообитанията на двата вида костенурки;
 4. При необходимост подобряване на състоянието и възстановяване на типа природно местообитание или видовете и техните популации в зоната.

Предмет на опазване (видове и местообитания):

 1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР:
  91F0 Крайречни смесени гори от летен дъб /Quercus robur/, бряст /Ulmus laevis/ и ясен /Fraxinus excelsior/ или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);
 2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
  Земноводни и Влечуги – Червенокоремна бумка /Bombina bombina/, Пъстър смок /Elaphe sauromates/, Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/, Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/; Безгръбначни – Бръмбар рогач /Lucanus cervus/.

Режим на дейности:

 1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
 2. Движение на мотоциклети, АТВ, УТВ, и бъгита извън пътищата,
 3. Търсене и проучване на подземни богатства;
 4. Постоянно съхраняване и депониране на отпадъци;
 5. Промяната на начина на трайно ползване, разораването, засаждането на неместни видове;
 6. Използване на пестициди;
 7. Употреба на минерални торове;
 8. Премахване на характеристиките на ландшафта;

Заплахи: Незаконна сеч или законна сеч с голям интензитет, която е допустима по Горскостопански план. Масово или частично съхнене на дървесна растителност поради намалени водни количества и спад в подпочвените води в района. Нападение от насекоми и гъбички, поради недостиг на хранителни вещества и вода. Бракониерство на дивеч. Изземване на костенурки от местообитанието им и транспортиране до други места с цел развлечение, медицина или употребата им като храна. Палеж на единични или групи дървета. Използването на земята за земеделие или пашуване на домашни животни.

Достъпност