Природна забележителност „Острова на Тунджа“

ПЗ „Острова на Тунджа“ се намира в землището на с. Гавраилово, част от брега на р. Тунджа. Опазването на такива зони и територии с ценна покрайречна растителност – върба, бяла /Populus alba/ и черна топола /Populus nigra/ са важна част от съхраняването на цялото биоразнообразие за района. Местообитанията на черна топола, както и самия вид драстично намаляват през последните десетилетия, така че тя е значима за опазване в българската природа /не е желателно да се добива и сече в цяла България/. Такива дървета са местообитания на много птици и други видове животни. Територията се препокрива с защитена зона от Натура 2000 „Река Тунджа 1“.

Площ: 2.0 хектара

Местоположение: имот № 14275.49.815, координати N 42.619078, E 26.208762.

Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Гавраилово
Попада на територията на РИОСВ Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.1635 от 27.05.1976 г., бр. 50/1976 на ДВ

Цели на обявяване:
1. Опазване на група тополови дървета - 20 бр.
Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им
4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи
7. Забранява се всякакво строителство
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

Фауна

Освен интересни растителни видове могат да се срещнат и представители на животинския свят, а именно, към орнитофауната са включени: обикновен мишелов /B. buteo/, малък ястреб /Accipiter nisus/, папуняк /Upupa epops/, голям пъстър кълвач /Dendrocopos major/, малък пъстър кълвач /Dryobates minor/, поен дрозд /Turdus philomelos/, черешарка /Coccothraustes coccothraustes/, южен славей /Luscinia megarhynchos/, елов певец /Phylloscopus collybita/, земеродно рибарче /Alcedo atthis/, авлига /Oriolus oriolus/, червеногърба сврачка /Lanius collurio/, царски орел /Aquila heliaca/, сокол орко /Falco subbuteo/, голям синигер /Parus major/, тръстиково шаварче /Acrocephalus arundinaceus/, зеленоножка /Gallinula chloropus/, голяма бяла чапла /Ardea alba/, черноглава овесарка /Emberiza melanocephala/. Други видове, част от тях с консервационно значение са: лалугер /Spermophilus citellus/, видра /Lutra lutra/, пъстър пор /Vormela peregusna/, язовец /Meles meles/, див заек /Lepus europaeus/, чакал /Canis aureus/, лисица /Vulpes vulpes/, белогръд таралеж /Erinaceus concolor/, къртица /Talpa europaea/, обикновена полевка /Microtus arvalis/, червенокоремна бумка /Bombina bombina/, жаба дървесница /Hyla arborea/, голяма водна жаба /Pelophylax ridibundus/, зелена крастава жаба /Bufo viridis/ и др.

Достъпност