Защитена местност „Дебелата кория“

Площ: 15.74 хектара

Местоположение: западно от с. Блатец, община Сливен, 42°37'44.5"N 26°31'36.6"E, намира се на 140 м н.в.

Документи за обявяване:
Заповед No.РД240 от 07.06.1996 г., бр. 55/1996 на Държавен вестник

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-263 от 16.03.2010 г., бр. 32/2010 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче /Leucojum aestivum/.
Многогодишно луковично растение, високо 65 см. Листата линейни, приосновно разположени, 2 – 6 на брой, широки 5 – 13 mm. Цветовете 3 – 7 на брой разположени на върха на стъблото с нееднакво дълги дръжки (снимка 3). Цветът е съставен от шест еднакви, бели, със зелени върхове, дълги 10 – 15 cm околоцветни листчета. Цъфти април-май. Цветовете излъчват силна приятна миризма.
Растението е отровно!

Местообитание- По влажни ливади и мочурища и в крайречни гори.

Разпространение в България: В България е разпространен в следните фитогеографски район: Дунавска равнина, Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Западни Родопи, Струмска долина, Софийски район и Витоша.

Общо разпространение – Европейски вид.

Значение – Растението е лечебно и декоративно.
Употребяема част (дрога) – Надземните части на растението, които се събират по време на цъфтежа.

Съдържание – Съдържа алакалоида галантамин, от който се произвеждат различни лекарствени препарати.

Лечебно действие и приложение – Използва се като суровина за фармацевтичната промишленост.
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е под специален режим на ползване съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. Включен е в Червена книга на република България – том 1 – с категория „застрашен“.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, отводняване и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или се влошава водния режим
2. Забранява се разораване или използване на земите по начин, който води до увреждане или унищожаване на блатното кокиче
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче чрез изскубване или изрязване на височина, по-малка от 5 -7 см от повърхността на земята
5. Забранява се косене на тревата преди узряване на семената на блатното кокиче
6. Забранява се опожаряване на растителността
7. Разрешава се вземане на подходящи мерки за подобряване на водния режим и състоянието на блатното кокиче, след съгласуване с Министерството на околната среда
8. Разрешава се съгласуване на блатно кокиче в определени от Министерството на околната среда количества

Достъпност