Банкови сметки и кодове по вид плащане

Списък на откритите банкови сметки на Община Сливен
във ФЦ Сливен към Общинска банка АД

в сила от 01.02.2017 г.

Наименование Сметка IBAN
1 Община Сливен - наб. сметка управление чл. 37 в, ал. 7 от ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи) 1724 BG84SOMB91303328713701
2 Община Сливен - наб. сметка управление депозити и гаранции 1724 BG14SOMB91303328713700
3 Община Сливен - наб. сметка чл. 4, а, б от ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи) 1724 BG57SOMB91303328713702
4 Община Сливен - бюджетна сметка ГО 7304 BG66SOMB91303128713702
5 Община Сливен - бюджетна сметка управление 7304 BG12SOMB91303128713704
6 Община Сливен - приходи от Местни данъци и такси 7311 BG03SOMB91308428713744

Кодове по вид плащане

Общинска банка АД – клон Сливен

Адрес: гр.Сливен, ул."Хаджи Димитър" № 16

Банков код: SOMBBGSF

Банкова сметка: BG03SOMB91308428713744

Кодът се записва се в поле "Вид плащане".

Код Вид плащане
44 14 00 Патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници
44 21 00 Данък върху недвижими имоти
44 22 00 Данък върху наследствата
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такса битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин
44 28 00 Туристически данък
44 34 00 Други данъци
44 37 00 Вноски от приходи на общински предприятия и институции
44 40 00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
44 41 00 Приходи от наеми на имущество
44 42 00 Приходи от наеми на земя
44 43 00 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
44 44 00 Приходи от лихви по срочни депозити
44 48 00 Дивидент
44 49 00 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
44 51 00 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
44 52 00 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
44 55 00 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
44 56 00 Приходи от продажби на земя
44 57 00 Приходи от концесии
44 58 00 Приходи от ликвидиране на общински предприятия
44 59 00 Приходи от продажба на нематериални активи
44 65 00 Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
44 70 00 Други неданъчни приходи
44 80 01 Такси за технически услуги
44 80 02 Такси за ползване на детски градини
44 80 03 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
44 80 04 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
44 80 05 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
44 80 06 Такси за добив на кариерни материали
44 80 07 Такси за административни услуги
44 80 08 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 09 Такси за ползване на полудневни детски градини
44 80 10 Такси за ползване на общежития и други по образованието
44 80 11 Такси за гробни места
44 80 12 Туристически такси
44 80 13 Такси за притежаване на куче
44 80 90 Други общински такси
44 80 81 Приходи от такси за общините по закона за опазване на околната среда
Забележка: Лихви по данък недвижими имоти, превозни средства, патентен данък, други данъци /пътен данък/ и такса битови отпадъци се превеждат по съответния код за вид плащане на главницата.
Достъпност