Административни услуги "Местни данъци и такси"

Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Информация Заяви онлайн


Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Информация Заяви онлайн


Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Информация Заяви онлайн


Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Информация Заяви онлайн


Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Информация Заяви онлайн


Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Информация Заяви онлайн


Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Информация Заяви онлайн


Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Информация Заяви онлайн


Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Информация Заяви онлайн


Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Информация Заяви онлайн


Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Информация Заяви онлайн


Услуга 9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път

Заяви онлайн


Услуга 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Заяви онлайн


Услуга 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Заяви онлайн


Услуга 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

Заяви онлайн


Услуга 9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Заяви онлайн


Услуга 9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Заяви онлайн


Услуга 9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Заяви онлайн


Услуга 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Заяви онлайн


Услуга 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Заяви онлайн


Услуга 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

Заяви онлайн


Услуга 9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Заяви онлайн


Услуга 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Заяви онлайн


Услуга 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Заяви онлайн


Услуга 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Заяви онлайн


Услуга 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Заяви онлайн


Услуга 9416 Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация

Заяви онлайн


Услуга 9418 Издаване на удостоверение за притежание на домашен любимец

Заяви онлайн


За нотариусите

Услуга 920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

Заяви онлайн


Формуляри

Искане до Община Сливен [ Размер на файла: 48.50kB ]

Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни /2071/ [ Размер на файла: 27.08kB ]

Заявление за издаване на документ [ Размер на файла: 27.91kB ]

Искане за прихващане или възстановяване [ Размер на файла: 37.00kB ]

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти [ Размер на файла: 162.05kB ]

Данъчна декларация по чл.14, ал. 2 за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена или в груб строеж [ Размер на файла: 79.58kB ]

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение [ Размер на файла: 46.41kB ]

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата [ Размер на файла: 73.85kB ]

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества [ Размер на файла: 38.76kB ]

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона [ Размер на файла: 56.53kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили [ Размер на файла: 90.85kB ]

Заявление за закриване на партида за недвижим имот [ Размер на файла: 36.00kB ]

Декларация за закриване на МПС [ Размер на файла: 12.35kB ]

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък [ Размер на файла: 151.51kB ]

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък [ Размер на файла: 52.16kB ]

Декларация по чл. 71, т.1 от ЗМДТ (чл. 16, ал. 5 от НОАМТЦУППТОС) за освобождаване от такса „сметосъбиране и сметоизвозване” [ Размер на файла: 18.66kB ]

Декларация по чл.16, ал.4, т.2а.1. от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен [ Размер на файла: 33.00kB ]

Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници [ Размер на файла: 117.00kB ]

Достъпност