Административни услуги "Местни данъци и такси"

Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни ✎ Заяви онлайн

Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси ✎ Заяви онлайн

Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство ✎ Заяви онлайн

Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация ✎ Заяви онлайн

Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства ✎ Заяви онлайн

Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж ✎ Заяви онлайн

Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване ✎ Заяви онлайн

Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство ✎ Заяви онлайн

Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък ✎ Заяви онлайн

Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина ✎ Заяви онлайн

Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения ✎ Заяви онлайн


Формуляри

Искане до Община Сливен [ Размер на файла: 48.50kB ]

Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни /2071/ [ Размер на файла: 27.08kB ]

Заявление за издаване на документ [ Размер на файла: 27.91kB ]

Искане за прихващане или възстановяване [ Размер на файла: 37.00kB ]

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти [ Размер на файла: 223.36kB ]

Данъчна декларация по чл.14, ал. 2 за необходимите данни за определяне на днъка върху недвижимите имоти на новопостроена зграда завършена или в груб строеж [ Размер на файла: 96.82kB ]

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение [ Размер на файла: 93.27kB ]

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата [ Размер на файла: 73.85kB ]

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества [ Размер на файла: 88.00kB ]

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона [ Размер на файла: 56.53kB ]

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона [ Размер на файла: 62.96kB ]

Заявление за закриване на партида за недвижим имот [ Размер на файла: 36.00kB ]

Декларация за закриване на МПС [ Размер на файла: 12.35kB ]

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък [ Размер на файла: 151.51kB ]

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък [ Размер на файла: 52.16kB ]

Декларация по чл. 71, т.1 от ЗМДТ (чл. 16, ал. 5 от НОАМТЦУППТОС) за освобождаване от такса „сметосъбиране и сметоизвозване” [ Размер на файла: 18.66kB ]

Декларация по чл.16, ал.4, т.2а.1. от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен [ Размер на файла: 33.00kB ]

Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници [ Размер на файла: 117.00kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен