Програми

Покана за публично обсъждане на намерение за увеличаване на дългосрочен общински дълг от община Сливен

Покана за публично обсъждане
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 14:28:26, размер на файла: 0.97MB ]

Мотиви - Приложение към покана за публично обсъждане
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2022 г., 13:41:03, размер на файла: 408.48kB ]


Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сливен 2020-2023 г.

Програма - приета с Решение №103 от 27.02.2020 г. на Общински съвет
[ Дата на публикуване: 24 март 2020 г., 09:54:41, размер на файла: 2.89MB ]


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.

Годишна програма - приета с Решение № 64/30.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 14:24:15, размер на файла: 3.75MB ]


Покана за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сливен

Покана за публично обсъждане
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 16:36:56, размер на файла: 375.01kB ]

Концепция за Интегриран туристически продукт на Община Сливен - 2019
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 15:57:49, размер на файла: 1.42MB ]


Покана за обществено обсъждане на Концепция за интегриран туристически продукт на Община Сливен – 2019 г.

Покана за обществено обсъждане
[ Дата на публикуване: 9 май 2019 г., 16:39:19, размер на файла: 453.25kB ]

Концепция за Интегриран туристически продукт на Община Сливен - 2019 -резюме
[ Дата на публикуване: 9 май 2019 г., 16:40:42, размер на файла: 596.28kB ]

Концепция за Интегриран туристически продукт на Община Сливен - 2019
[ Дата на публикуване: 9 май 2019 г., 16:41:39, размер на файла: 1.42MB ]


Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018г., 15:56:05 ч., размер на файла: 364.80kB ]

Образец на фиш за проектна идея /Приложение П4/
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 15:56:29 ч., размер на файла: 28.40kB ]


Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
[ Дата на публикуване: 19 януари 2018 г., 15:58:35 ч., размер на файла: 263.88kB ]

Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2017 година
[ Дата на публикуване: 24 април 2017 г., 16:06:13 ч., размер на файла: 344.24kB ]

Достъпност