Анкети

Анкета за проучване нагласите на гражданите и бизнеса относно дейността на община Сливен (във връзка с общата рамка за оценка CAF).

Настоящата анкета е напълно анонимна и се състои от 10 твърдения.

Достъпност