Центрове за настаняване от семеен тип

Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Адрес: гр. Сливен, ж. к. "Дружба" № 65
Тел: 044/66 72 64

Адрес: гр. Сливен, ж. к. "Сини камъни" № 65
Тел: 044/66 72 64

Обща информация

Центровете за настаняване от семеен тип в кв. „Дружба“ и кв.  "Сини камъни"- гр.Сливен са изградени по проект "Детство за всички"  и имат за цел  осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
„Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” са социална услуга от резидентен тип, която предоставя качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и включване на всяко дете в естествената за него среда чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа за пълноценно израстване и развитие на децата, лишени от родителска грижа, за които в момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
Организирането на живота в услугата ЦНСТ е насочена към създаването на условия и нагласи за по - пълното социализиране на потребителите в обществото.
Основната цел на Центровете е предоставяне на  защитена среда, грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда.

Капацитет и целева група

Капацитета и на двата центъра е по 14 потребителя.
Децата са смесени по възраст и пол.

Екипи на услугата

Екипа на услугата ЦНСТД "Дружба" се състоят от соц. работник, възпитател, детегледачи, общ работник поддръжка на сгради.
Екипа на услугата ЦНСТД "Сини камъни" се състоят от соц. работник, възпитател, детегледачи.

Материална база

И на двата центъра материалната база се състои от следните помещения: 1-ви етаж - всекидневна с кухня и трапезария, хол с 3 спални помещения с баня и тоалетна. На вторият етаж - 2 холни помещения, 8 спални помещения с бани и тоалетни, съответно и прилежажо дворно пространство.

Описание на дейностите в услугата:

 1. Задоволяване на основните жизнени потребности – екипът на услугата организира  ежедневието на децата и осигурява постоянна 24 часова грижа на всяко дете, в зависимост от потребностите му и съобразено с неговите изисквания.
 2. Здравни грижи – осигурен е достъпа до здравна профилактика и лечение.
 3. Ползване на външни услуги: Потребителите са посещавани от представители на Младежки дом, Център за социална реахабилитация и интеграция, Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр.Сливен, където получават психологична подкрепа, с тях по индивидуални програми работят специалисти -  специални педагози и  психолог.
 4. Образование – Осигурен е достъп до подходящо учебно заведение и подкрепа в образователния процес.
 5. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – Формират се умения за самостоятелен живот, съобразно възможностите на всяко дете.
 6. Осигурява се безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своя потенциал.
  „ЦНСТ” подкрепя децата при поддържането на връзка с близки и приятели. Осигуряват се условия за включване на децата в разнообразни дейности и занимания като: спортни занимания, културни събития, участия в ателиета, честване на лични и национални празници, извеждат се на разходки  до паркове и близки местности. Организират се екскурзии.
 7. Работа с родители и семейства – Осигурява се възможност на децата да възстановят и да поддържат връзка с родителите и семействата си.

Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

Адрес: гр. Сливен, кв. "Българка" № 66
Тел: 044/66 76 60

Обща информация

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване в нея не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.
Организирането на живота и услугите в Центъра са насочени към създаването на условия и нагласи на децата и младежите за равнопоставено участие в живота на общността.
Основната цел на Центъра е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

Капацитет и целева група

Капацитетът на услугата е 8 потребителя.
Децата и младежите в Центъра са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.

Ползвателите на Центъра приоритетно са:

 • Деца до 18 годишна възраст с увреждания, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини, или в приемно семейство.
 • Лица от 18 до 35 годишна възраст /младежи/ с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Местоположение

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” се помещава на първия етаж в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – кв. „Българка” № 66.

Екип на услугата

Екипът се състои от 6 служители – социални работници, възпитател, детегледачи.

Материална база

Разположен е на първият етаж в южната част на Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Състои се от следните помещения: стая за екипа, трапезария, два апартамента с по две спални със самостоятелен санитарен възел, перално помещение и детски кът.

Описание на дейностите в услугата:

 1. Задоволяване на основните жизнени потребности – екипът на услугата организира ежедневието на децата и младежите и осигурява постоянна 24 - часова грижа на всяко дете и младеж, в зависимост от потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор.
 2. Здравни грижи – осигурен е достъпа до здравна профилактика, лечение и рехабилитация.
 3. Ползване на външни услуги: Потребителите посещават ДЦДВХУ „Св. Стилиян Детепазител” – Сливен, където получават психологична подкрепа, с тях по индивидуални програми работят специалисти -  логопед, рехабилитатор и  специални педагози.
 4. Образование – Осигурен е достъп до подходящо учебно заведение и подкрепа в образователния процес.
 5. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – Формират се умения за самостоятелен живот, съобразно възможностите на всяко дете и младеж.
  „ЦНСТ”  подкрепя децата и младежите при поддържането на връзка с близки и приятели.Осигуряват се условия за включване на децата и младежите в разнообразни дейности и занимания като: спортни занимания, културни събития, участия в ателиета, честване на лични и национални празници. Организират се екскурзии и се провеждат разходки.
 6. Работа с родители и семейства – Осигурява се възможност на децата и младежите да възстановят и да поддържат връзка с родителите и семействата си.

Адрес: гр. Сливен, кв. "Ново село", ул. "Гаговец" № 39
Тел: 044/66 72 39

Обща информация

„Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания е изграден през 2014г. по Проект „Деинституционализация на деца в риск, посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск, в Община Сливен”. Реализира се по Проект № BG051РО001-5.2.1-0062-С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG51PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Центърът е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното семейство, в семейство на близки или роднини, или в приемно семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата и младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаване на условия и нагласи на децата и младежите за равнопоставено участие в живота на общността.

Капацитет и целева група

Капацитетът на услугата е 14 потребителя.
Децата и младежите в Центъра са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.

Ползвателите на Центъра приоритетно са:

 • Деца до 18 годишна възраст с увреждания, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини, или в приемно семейство.
 • Лица от 18 до 35 годишна възраст /младежи/ с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Екип на услугата

Екипа на услугата ЦНСТДМУ се състоят от социални работници, медицинска сестра, детегледачи

Материална база

Материалната база се състои от следните помещения: 1- ви етаж - всекидневна с кухня и трапезария, хол с 3 спални помещения с баня и тоалетна. На вторият етаж 2 холни помещения, 8 спални помещения с бани и тоалетни, съответно и прилежащо дворно пространство.

Описание на дейностите в услугата:

 1. Задоволяване на основните жизнени потребности – екипът на услугата организира ежедневието на децата и младежите и осигурява постоянна 24 - часова грижа на всяко дете и младеж, в зависимост от потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор.
 2. Здравни грижи – осигурен е достъпа до здравна профилактика, лечение и рехабилитация.
 3. Ползване на външни услуги: Потребителите посещават ДЦДВХУ „Св. Стилиян Детепазител” – Сливен, където получават психологична подкрепа, с тях по индивидуални програми работят специалисти -  логопед, рехабилитатор и  специални педагози.
 4. Образование – Осигурен е достъп до подходящо учебно заведение и подкрепа в образователния процес.
 5. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – Формират се умения за самостоятелен живот, съобразно възможностите на всяко дете и младеж.
  „ЦНСТ”  подкрепя децата и младежите при поддържането на връзка с близки и приятели.
  Осигуряват се условия за включване на децата и младежите в разнообразни дейности и занимания като: спортни занимания, културни събития, участия в ателиета, честване на лични и национални празници. Организират се екскурзии и се провеждат разходки.

 6. Работа с родители и семейства – Осигурява се възможност на децата и младежите да възстановят и да поддържат връзка с родителите и семействата си.

Ръководител на услугите : Центрове за настаняване от семеен тип за деца и Центрова за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане

Директор: Камелия Зарева – Петрова

Адрес: гр. Сливен, кв. Сини камъни № 65

Тел.: 044/62 20 68, 0896 78 88 21

Е-mail: kamelia_zareva@abv.bg

Достъпност