Център за социална рехабилитация и интеграция - ул. "Стефан Караджа" № 2

гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа” № 2
тел.: 044/622057
мобилен тел.: 0879599077
e-mail: cpp.sliven@gmail.com

Описание на дейностите за подкрепа, които се предоставят на потребителите в ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ е форма на почасова подкрепа на деца/ младежи, свързани с извършване на социална рехабилитация и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Специалисти от персонала на центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск  е услуга в общността,   делегирана от държавата дейност с доставчик Община Сливен. 

Капацитетът на ЦСРИ е 25/двадесет и пет/ места. Съгласно §1, ал. 1 от Допълнителни разпоредби  на ППЗСП, ЦСРИ  е форма на почасова подкрепа на деца/лица и има консултативен характер. Дейностите се предоставят в зависимост от индивидуалните потребности на нуждаещите се.
Екипът на ЦСРИ е с численост 5 щатни бройки, изпълняващи следните длъжности: 

Номер Щатна бройка Длъжност
1 2 Психолог
2 2 Социален работник
3 1 Специалист в социална услуга

Профил на услугата:

ЦСРИ подкрепя деца / младежи в риск и техните семейства като предоставя услуги за развиване на техните възможности, социално включване и повишаване благосъстоянието им.

Потребители на услугата са:

Деца/младежи:

  • Деца/младежи с проблеми в психичното развитие отглеждани в семейна среда и работа с близкото обкръжение;
  • Деца/младежи с проблеми в психичното развитие ползващи резидентни услуги или дневна грижа;
  • Деца/ младежи с емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение;
  • Деца/ младежи участващи в правни процедури: подготовка, изслушване и последваща подкрепа;

В ЦСРИ се предоставят следните дейности за подкрепа;    

В ЦСРИ се предоставят подкрепящи дейности с краткосрочна и дългосрочна продължителност.
Под дейности за подкрепа се разбират структурирани и целенасочени конкретни дейности, предоставяни на определено дете/ младеж (или група деца/младежи). 

I. Социална рехабилитация

Комплекс от консултативни дейности, чиято цел е да формират гражданска култура и активно поведение; Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – подкрепа на деца/младежи при напускане на институциите или навършване на пълнолетие; работа с децата/младежите за самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в различни умения, включване в образователни и професионални курсове Подпомагане на образователно и професионално обучение и ориентиране; Достъп до информация,  знания за законодателството в сферата на трудовата експертиза, пенсионно осигуряване, социално подпомагане, здравно обслужване; усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги; реализиране на регламентирани права, облекчения, преференции; организиране на приемни, срещи с ръководители и специалисти от институциите. 

II.  Психологическа подкрепа

Психологическата подкрепа се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическо равновесие. Психологическата подкрепа е фактор, който подпомага процеса на социализация и социално включване. ЦСРИ реализира програми съобразно потребностите на целевата група за изпълнението на дейностите заложени в плановете за грижа, и индивидуалните планове на потребителите. Програмите са насочени към повишаване на капацитета на потребителите за успешно социално включване, личностно развитие, превенция на рисковото поведение.

III. Терапии (дейности за развитие)

Терапевтичните дейности, предлагани в ЦСРИ имат индивидуална насоченост с цел овладяване на знания, умения и навици за придобиване на практически похвати за самообслужване, изпълнение на домашни задължения, полагане на грижи за личната хигиена, придобиване на обучителни и трудови навици, умения за работа съответстващи на състоянието на потребителя. Създаване, поддържане и разширяване на познавателните и социални умения на потребителите. Социално включване.

  • Арт- терапевтични техники за усъвършенстване на фината моторика, концентрация и устойчивост на вниманието; Занимания в малки групи с цел потребителя да направи промяна и да развие личностния си потенциал чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда- работа с глина, картон, хартия, природни материали и др.
  • Трудотерапевтични дейности за придобиване на самостоятелност и придобиване на относителна независимост в житейската среда. Придобиване на полезни умения за задоволяване на ежедневни и социални потребности;
  • Занимателна терапия, Игротерапия, Обучения за създаване на умения за независим живот. Атрактивни идеи за организиране и осмисляне на свободното време: празници, развлечения, тържества, спорт, излети, екскурзии.

IV. Работа по програми:

Включване в групови програми в ЦСРИ и управление на свободното време. ЦСРИ разполага с набор от програми изготвени съобразно целевата група, които спомагат за изпълнението на дейностите заложени в плановете за грижа или индивидуалните планове на потребителите. Програмите са насочени към повишаване на капацитета на потребителите за успешно социално включване, личностно развитие; включване в Ателиета.

V. Консултации

  • Консултативни дейности насочени към кандидат-потребителите и към техните близки.
  • Работа със семейството на детето/младежа-потребител: привличане и оказване на подкрепа на родителите/законните представители/ и на близките, които полагат грижи за детето с цел активно съдействие и поемане на задачи за подкрепа на детето/младежа в домашна среда;
  • Социални консултации: Предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа- съдействие при изготвяне на документи за явяване на потребителя пред ТЕЛК; съдействие при изготвяне на документация за получаване на социални помощи; Съдействие при работа с други институции; Консултиране и достъп да публични услуги;

VI. Синя стая

В ЦСРИ е сформиран екип от социални работници и психолози, специално обучени за подготовка и изслушване/ разпит на дете, участник в правни процедури. Подготовката и разпита на децата, жертви на насилие или свидетели, се извършва по специална 10 - стъпкова методика. Провеждането на разпита или изслушването се извършва по предварителна заявка към ЦСРИ от съдебния или досъдебния орган, Детска педагогическа стая или Отдел „Закрила на детето" към Дирекция социално подпомагане. За всяко изслушване на дете ЦСРИ уведомява писмено ДСП- ОЗД. Осигуряване на подкрепа на децата и родителите, които преминават през правни процедури.   Изготвяне на специализирана оценка на деца участници в правни процедури; Провеждане на изслушване в специализирано помещение „Синя стая“; Последваща подкрепа;

Условията и правилата за ползване на услугата:

Предоставянето социалните услуги в ЦСРИ се извършват по реда на ЗСП и ППЗСП за пълнолетни лица и по реда на ЗЗД И ППЗЗД за децата.
Пълнолетните лица, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане". Въз основа на подаденото заявление и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите от подкрепа и се издава направление от Дирекция „СП“ за предоставяне на социални услуги в общността. Доставчикът на социална услуга организира извършването на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и подготовката на индивидуален план за подкрепа на всяко лице, насочено по реда на чл. 40а от ППЗСП, в срок до 20 работни дни от постъпването на лицето в услугата. Оценката и планът се разработват от мултидисциплинарен екип от социалната услуга, чийто състав се определя от нейния ръководител. Договорът за ползване на социални услуги се сключва за определено време, регламентирано в Направлението издадено от Дирекция „СП“
Такса: Размерът на месечната такса за пълнолетни лица се изчислява съгласно чл. 2 ал.1 т. 16 от Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет–  до 5 % от  месечния доход на потребителя.
Предоставянето на социални услуги за деца се извършва по реда на Закона за закрила на детето и Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. Ползването на социални услуги от деца са безплатни. Договорът за ползване на социални услуги се подписва от представител на детето -родител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки; приемно семейство или друг законен представител на потребителя на социалната услуга.
Условията и реда за ползване на услугата са разписани в Правилник за вътрешния  ред на ЦСРИ, с който всички потребители се запознават при стартиране на услугата, като подписват декларация за това.
Всички потребители се запознават и с процедура за подаване на жалби в ЦСРИ.

Принципи при предоставяне на услугите в ЦСРИ:

Професионализъм,   конфиденциалност;
Индивидуален подход към всеки потребител;
Ориентиране към високо качество и ефективност на работата;
Спазване  на  Етичния кодекс за работа с  деца.

Достъпност