Функционални приоритети – международно сътрудничество и евроинтеграция

  1. Разработва предложения, подпомага подготовката и следи за изпълнението на подписаните договори, съглашения и протоколи за международната дейност на общината; съдейства за разширяване на партньорството между различни институции, неправителствени организации;
  2. Поддържа на експертно ниво постоянните контакти с побратимените градове и региони от чужбина, с които има договори за сътрудничество; съхранява и актуализира, свързаната с това документация; води и поддържа цялата международна кореспонденция на община Сливен;
  3. Съставя проекто-програми за посещението на чуждестранни гости и след съгласуване организира тяхното изпълнение; осъществява организационно-техническата подготовка за посещението на делегации и работни групи от община Сливен в чужбина;
  4.  Информационно осигуряване на дейността на общинската администрация, с оглед разширяване на възможностите на международното сътрудничество;
  5. Участва в подготовка на постоянни международни прояви на община Сливен; иницииране и участие в организацията на обществени прояви, свързани с международното сътрудничество и евроинтеграцията;
  6.  Участва в стратегическото планиране на дейността за подготовка и реализация на проекти за участие в международни програми, във взаимодействие с други отдели и общински звена;
  7. Консултации и участие в процеса на обучението на кадрите по проблеми на международното сътрудничество и европейската интеграция;
  8.  Организира и осъществява международната и протоколна дейност на общината, следи и води международната кореспонденция.
  9. Общинският център за евроинтеграция – реализира политиката на общината в областта на европейската интеграция, в партньорство с неправителствени организации, чийто статут и програма се утвърждават от Общинския съвет.
Достъпност