Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Адрес: гр. Сливен, кв. „Българка”, № 66

телефон: 044/667 257

E-mail: ksuds_tsop.sliven@abv.bg


Обща информация

“Комплекс за социални услуги за деца и семейства” (КСУДС) е съвкупност от услуги базирани в общността, които имат за цел подкрепа на деца в риск и техните семейства. КСУДС се състои от три основни звена: Център за обществена подкрепа с капацитет 64 места и Звено „Майка и бебе” с капацитет – 8 места и Център за работа с деца на улицата с капацитет – 15 места.


Ръководител

Миглена Николова - директор

телефон: 0879838308

Е-mail: ksuds_tsop.sliven@abv.bg


Услуги, които се предоставят в Център за обществена подкрепа:

  • семейно консултиране и подкрепа – социални, психо-социални и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; на децата да преодоляват проблемите си;
  • превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психо-терапевтична работа с деца, жертви на насилие и техните семейства;
  • пренатална и постнатална грижа – социално консултиране по време на бременността и в след родовия период на майки в риск да изоставят децата си; консултации в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи; болести, предавани по полов път;
  • център “Спешен прием” – услуга с цел спешно извеждане на деца от ситуация на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве и осигуряване на тяхната закрила
  • ресурсно подпомагане на деца с увреждания – услугите са насочени към психо-социално консултиране и подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.
  • деинституционализация и реинтеграция  - социална работа с деца , при които съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители - дете; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията.
  • обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция - подкрепа при напускане на институциите, поради навършване на възраст; работа с децата, които се подготвят за напускане на институциите, за тяхната подготовка за самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в различни умения, включване в образователни и професионални курсове;
  • обучение на кандидат - осиновители и приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение

Изтегли файла за цялата информация:

Комплекс за социални услуги за деца и семейства [ Размер на файла: 206.23kB ]

Достъпност