Публични покани с предмет:

Изграждане на ограда за ПСОВ - Сливен

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 06.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009861

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен