Административни услуги "Екология"

Административни услуги "Зелена система"

Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар ✎ Заяви онлайн

Услуга 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение ✎ Заяви онлайн

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии ✎ Заяви онлайн


Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите ✎ Заяви онлайн

Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините ✎ Заяви онлайн

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд ✎ Заяви онлайн

Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения ✎ Заяви онлайн

Услуга 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии ✎ Заяви онлайн

Услуга 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност ✎ Заяви онлайн

Услуга 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация ✎ Заяви онлайн

Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения ✎ Заяви онлайн

Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи ✎ Заяви онлайн

Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци ✎ Заяви онлайн

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен