Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Екология

1. Издаване на разрешение за отсичане до/над 5 броя дървета в земеделска земя

Правно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество
Необходими документи:

 • Образец 1996 (Издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя броя дървета), Образец 2086 (Издаване на разрешение за отсичане на до 5 броя броя дървета); Образец 1996/2086
 • Актуална скица (Документ за собственост);
 • Протокол за трасиране на терена;
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост).

Срок на изпълнение: до един месец;
Такса: съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен;
Срок на валидност: една година;
Място на подаване: Център за административно обслужване III и IV работно място и Деловодство;
Телефон за контакти: 044/611 140; 044/611 262
Отговорно лице: Служител отдел „Екология”.


2. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване /кастрене, преместване/ на декоративно(и) дърво(ета)

Правно основание: Наредба №1 от 10.03.1993 год. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ бр.26/1993 г.) и Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Сливен.
Необходими документи:

 • Образец 2102 (Издаване на разрешение за преместване на растителност) или 2031 (Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение);  Образец 2102/2031
 • Копие от документ за собственост;
 • Копие от строителни книжа (разрешение за строеж, архитектурна ситуация, фасади);
 • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост).

Срок за изпълнение:  до един месец;
Такса: съгласно Тарифата за обезщетенията за причинени вреди на декоративна растителност; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен;
Срок на валидност: една година;
Място на подаване: Център за административно обслужване III и IV работно място и Деловодство;
Телефон за контакти: 044/611 140
Отговорно лице: Служител отдел „Екология”.


3. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Правно основание: Закон за лечебните растения;
Необходими документи:

 • Образец 2066 (Издаване на позволително за ползване на лечебни заведения); Образец 2066

Срок за изпълнение:  до един месец;
Такса: съгласно Тарифа за ползване на лечебни растения, приета с Решение № 104/26.05.2000 год. на Общински съвет Сливен;
Срок на валидност: в зависимост от видовете лечебни растения, упоменава се в позволителното;
Място на подаване: Център за административно обслужване III и IV работно място и Деловодство;
Телефон за контакти: 044/611 140; 044/611 262
Отговорно лице: Служител отдел „Екология”.


4. Издаване на регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче

Необходими комплектоващи документи:

 • Копие от подадена в дирекция „Местни данъци и такси“ декларация за притежаване на куче по чл. 15 ал. 4 от Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен;
 • Квитанция за платена годишна такса за притежаване на куче;
  Нормативни документи: Закон за ветеринарномедицинската дейност, Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен;

Срок за изпълнение: веднага;
Структура-изпълнител: отдел "Екология".


5. Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане.

Необходими комплектоващи документи за издаване на разрешително:

 • Заявление за издаване, изменение и/или продължаване срока на разрешително за водовземане/ползване на воден обект, чрез съществуващи водовземни съоръжения;
 • Декларация /Образец по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда/;
 • Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда;
 • Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган. Когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите да отразяват промененото предназначение на земеделските земи;
 • Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
 • Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността;
 • Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми (Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води);
 • Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) (Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл. 156, ал. 3 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.).

Нормативни документи: Закон за водите, НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Закон за опазване на околната среда;
Срок за изпълнение: до три месеца;
Структура-изпълнител: отдел "Екология".


6. Издаване на разрешение на юридически лица за депониране на отпадъци

Необходими комплектоващи документи:

 • Заявление до кмета на община Сливен в свободен текст;
 • Становище на РИОСВ – Стара Загора съдържащо заключение относно основното охарактеризирания производствен отпадък;
 • Работни листи за класификация на отпадъците.

Нормативни документи: Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци , издадена от МОСВ (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.);
Срок за изпълнение: до един месец;
Структура-изпълнител: отдел "Екология".


7. Становище по опазване на околната среда.

Необходими комплектоващи документи:

 • Заявление до кмета на община Сливен в свободен текст, съдържащо:
  - трите имена, точен адрес по местоживеене и телефон на заявителя;
  - кратко и точно описание на проблема.
 • Други документи в подкрепа на заявлението.

Нормативни документи: Закон за опазване на околната среда (ДВ бр. 29 /2000 г.) и всички останали законови и подзаконови актове към него и наредби на Община Сливен;
Срок за изпълнение: до един месец;
Структура-изпълнител: отдел "Екология".