Административни услуги "Екология"

Административни услуги "Зелена система"

Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Информация Заяви онлайн


Услуга 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Информация Заяви онлайн


Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Информация Заяви онлайн


Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Информация Заяви онлайн


Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Информация Заяви онлайн


Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Информация Заяви онлайн


Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Информация Заяви онлайн


Услуга 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Информация Заяви онлайн


Услуга 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Информация Заяви онлайн


Услуга 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

Информация Заяви онлайн


Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Информация Заяви онлайн


Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Информация Заяви онлайн


Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Информация Заяви онлайн

Достъпност