Административни услуги "Нотариална дейност"

Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Информация


Услуга 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Информация


Услуга 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Информация

Достъпност