Административни услуги "Общинска собственост"

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот ✎ Заяви онлайн

Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост ✎ Заяви онлайн

Услуга 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

✎ Заяви онлайн

Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост ✎ Заяви онлайн

Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот ✎ Заяви онлайн

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост ✎ Заяви онлайн

Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти ✎ Заяви онлайн

Услуга 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него ✎ Заяви онлайн

Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост ✎ Заяви онлайн

Услуга 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя ✎ Заяви онлайн

Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение ✎ Заяви онлайн

Услуга 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове ✎ Заяви онлайн

Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка ✎ Заяви онлайн

Услуга 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите ✎ Заяви онлайн


Административни услуги "Реклама"

Услуга 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение ✎ Заяви онлайн

Услуга 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони✎ Заяви онлайн

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен