Административни услуги "Общинска собственост"

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Информация Заяви онлайн


Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Информация Заяви онлайн


Услуга 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Информация Заяви онлайн


Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Информация Заяви онлайн


Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

Информация Заяви онлайн


Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Информация Заяви онлайн


Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Информация Заяви онлайн


Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Информация Заяви онлайн


Услуга 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Информация Заяви онлайн


Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Информация Заяви онлайн


Услуга 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Информация Заяви онлайн


Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Информация Заяви онлайн


Услуга 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Информация Заяви онлайн


Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Информация Заяви онлайн


Услуга 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Информация Заяви онлайн


Административни услуги "Реклама"

Услуга 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Информация Заяви онлайн


Услуга 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Информация Заяви онлайн

Достъпност