Административни услуги "Търговия, туризъм и транспорт"

Административни услуги "Търговия"

Режим 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Информация Заяви онлайн

 • Вид режим: Уведомление
 • Стопанска дейност: Търговия

Режим 3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

Информация Заяви онлайн


Административни услуги "Туризъм"

Услуга 2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

Информация Заяви онлайн


Услуга 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

Информация Заяви онлайн


Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване

Информация Заяви онлайн


Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

Информация Заяви онлайн


Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Информация Заяви онлайн


Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Информация Заяви онлайн


Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Информация Заяви онлайн


Режим 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

Информация Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Туризъм

Услуга 3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Информация Заяви онлайн


Административни услуги "Транспорт"

Услуга 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

Информация Заяви онлайн


Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Информация Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Транспорт

Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Информация Заяви онлайн


Режим 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Информация Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Транспорт

Режим 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Информация Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Транспорт

Услуга 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Информация Заяви онлайн


Услуга 2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

Информация Заяви онлайн


Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Информация Заяви онлайн


Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Информация Заяви онлайн


Услуга 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Информация Заяви онлайн


Услуга 2070-1 Разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения

Информация


Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Информация Заяви онлайн


Услуга 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Информация Заяви онлайн


Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Информация Заяви онлайн

 • Вид режим: Разрешение
 • Стопанска дейност: Транспорт

Режим 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Информация Заяви онлайн

 • Вид режим: Разрешение
 • Стопанска дейност: Транспорт

Режим 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Информация Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Транспорт
Достъпност