Административни услуги "Търговия, туризъм и транспорт"

Административни услуги "Търговия"

Режим 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта ✎ Заяви онлайн

 • Вид режим: Уведомление
 • Стопанска дейност: Търговия

Режим 3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи ✎ Заяви онлайн


Административни услуги "Туризъм"

Услуга 2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице ✎ Заяви онлайн

Услуга 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон ✎ Заяви онлайн

Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване ✎ Заяви онлайн

Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта ✎ Заяви онлайн

Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение ✎ Заяви онлайн

Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект ✎ Заяви онлайн

Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект ✎ Заяви онлайн

Режим 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости ✎ Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Туризъм

Услуга 3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти ✎ Заяви онлайн


Административни услуги "Транспорт"

Услуга 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател ✎ Заяви онлайн

Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници ✎ Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Транспорт

Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници ✎ Заяви онлайн

Режим 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача ✎ Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Транспорт

Режим 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници ✎ Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Транспорт

Услуга 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача ✎ Заяви онлайн

Услуга 2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии ✎ Заяви онлайн

Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства ✎ Заяви онлайн

Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите ✎ Заяви онлайн

Услуга 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя ✎ Заяви онлайн

Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга ✎ Заяви онлайн

Услуга 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица ✎ Заяви онлайн

Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници ✎ Заяви онлайн

 • Вид режим: Разрешение
 • Стопанска дейност: Транспорт

Режим 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници ✎ Заяви онлайн

 • Вид режим: Разрешение
 • Стопанска дейност: Транспорт

Режим 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници ✎ Заяви онлайн

 • Вид режим: Регистрация
 • Стопанска дейност: Транспорт
Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен