Защитено жилище 1 за лица с умствена изостаналост - ул. "Асеновска" № 11

Защитено жилище 1 за лица с умствена изостаналост - ул.

Адрес: п.к. 8800, гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 11
Телефон: 044/622 694
e-mail: sh_2004@abv.bg

Ръководител

Управител: Маринела Кирова Николова

Обща информация

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Сливен е държавна дейност, финансирана от републиканския бюджет и делигирана за управление на Община Сливен. То е първото в страната и е открито през м. Октомври 2004 г. в рамките на проект, финансиран по Фонд "Социално подпомагане" към Министерство на труда и социалната политика.

През 2019 г. с финансовата подкрепа на Американското посолство и Американската военна база беше построена новата сграда за потребителите на Защитено жилище 1, намираща се в централната част на града.

Като социална услуга защитеното жилище е услуга от резидентен тип. В същината си то представлява алтернатива на живота в институциите, а като концепция се базира на разбирането, че хората с увреждания, също като всички останали хора, имат правото и необходимостта да бъдат част от обществото, да имат достъп до различните негови структури, да получават качествени и индивидуализирани услуги, да живеят в среда, благоприятстваща развитието им и да водят нормален начин на живот, макар и различни от останалите.

Потребители

Потребители на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Сливен са осем жени с различна степен на умствена изостаналост. Те са на възраст от 40 до 57 годишна възраст. Нито една от тях няма реални възможности за реинтеграция в семейна среда, но всички те имат ресурси и потенциал да се впишат и участват в обществения живот.

Основни цели и задачи на ЗЖЛУИ

Основните задачи, които стоят пред екипа на защитеното жилище са свързани с:

  • Подпомагането на потребителите в усилията им да водят относително независим и пълноценен начин на живот, съобразно възможностите си;
  • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез изграждане и поддържане на среда, близка до семейната;
  • Нормализиране на ежедневието на потребителите посредством осигуряване на възможност за участие в различни видове дейности, които се случват в различни пространства и време
  • Осигуряване на индивидуален подход към всеки потребител за развиване на личните потенциали, справяне с проблеми и трудности
  • Улесняване на достъпа на потребителите до обществената среда и подпомагане включването им в различни сфери на обществения живот

За да се създаде и поддържа среда, близка до семейната, организацията на живота в защитеното жилище се базира на модела "живот в малка група". В голяма степен потребителите сами организират ежедневието си, а членовете на екипа стимулират самостоятелността им, подкрепят активността им и ги насърчават да вземат собствени решения, да правят избори, да грешат и да поправят грешките си. Защитеното жилище няма претенции да “замести" биологичните семейства на потребителите, но то им осигурява среда, близка до семейната, защото им предлага човешки контакт и взаимоотношения, които са трайни във времето, зачитане на достойнството им, подкрепа и приемане не само на позитивното в тях, но и на различното.

За да се подпомогнат потребителите да водят пълноценен начин на живот, екипът на социалното заведение създава условия, така че в ежедневието им да се редуват различни типове дейности – домашни задължения, обучение, трудова дейност, културни мероприятия и изяви, развлечения и свободно време, които се случват в различни пространства и по различно време. Осигуряват се ежедневни активности на потребителите в шест направления:

  • Потребителите имат битови и домашни задължения, които са свързани с поддържане на хигиената и реда в собствените стаи и в общите помещения, грижа за личните вещи, разпределяне и разходване на личния им бюджет, готвене, грижа за градината и други.
  • Важна част от ежедневието на потребителите е свободното им време и създаването на възможности за развлечения и културни посещения на изложби, базари, концерти, организиране на отдих и екскурзии.
  • Членовете на екипа на защитеното жилище подпомагат потребителите на социалната услуга при развитието на личностния им потенциал. В работата си служителите прилагат индивидуален подход, основан на ресурсите на лицата с увреждания; организират среда, подкрепяща развитието им; създават възможност за изява на талантите им; работят с личната им история и за поддържане на взаимоотношения с близките им. Всъщност сърцевината на услугите, които се предоставят в защитеното жилище се състои в подкрепата, която се оказва на хората с увреждания, за да променят житейската си позиция, а именно от пасивно приемане на грижи в активно участие в собствения си живот.
  • Екипът на защитеното жилище работи и за създаване на възможност за разширяване на социалната мрежа на потребителите. Без съвместните усилия на държавните институции, медиите и гражданите, проблемите на хората с увреждания ще изглеждат нерешими, а животът им изолиран и непълноценен.
Достъпност