Актуално

 • ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2403, с. Струпец, община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-258 от 18.03.2024г. за издадена на 14.03.2024г. - Виза за проектиране от Гл.архитект на Община Сливен
 • Съобщение за публично обявяване на БДИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот 67338.601.290, гр. Сливен, общ. Сливен
 • Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
 • Писмо с изх. № ОРД 04-717 от 29.04.2024 г.
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47980.501.452
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 8 (осем) броя павилиона
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост
 • Община Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, ще осъществи подбор за следната позиция: Началник на Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/ - 1 брой
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-318 от 22.04.2024г. за издадена заповед № РД-15-669 от 19.04.2024г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ масивна градска тоалетна със застроена площ 46,61 кв.м
 • Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-122 от 19.04.2024 г. за издадена заповед №РД 15-666 от 19.04.2024 г. на кмета на Община Сливен
 • Разяснителна кампания на Централна избирателна комисия във връзка с изборите за членове на Европейски парламент и Народно събрание 09 юни 2024 г.
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-334 от 15.04.2024г. за издадена заповед № РД-15-708 от 24.04.2024г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, с. Крушаре, общ. Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-303 от 15.04.2024 г. за издадена заповед № РД-15-629 от 12.04.2024г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава
 • Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
 • Община Сливен обявява откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "Дентален център - 1 Сливен" ЕООД, гр. Сливен
 • Конкурс за туристическо лого на град Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - частна общинска собственост, с. Глуфишево, общ. Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - частна общинска собственост, с. Самуилово, общ. Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.441.499, адрес на поземления имот: гр. Сливен, м. "
 • Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-135 от 19.05.2024 г. за издадено Разрешение за промяна предназначението №2 от 14.02.2024г. на Гл.архитект на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от общински имоти - публична общинска собственост
 • Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти-частна общинска собственост
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, с.Гергевец, общ. Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, адрес на поземления имот: гр. Сливен, м. "Барутни погреби"
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - частна общинска собственост
 • ОП "Общински пазари" обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1236 от 13.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2404 от 12.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
 • Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Сливен, кв. "Българка" № 66, обявява прием на документи за подбор на персонал
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-117 от 09.02.2024 г. за издадена Заповед №РД 15-188 от 06.02.2024 г. на кмета на Община Сливен
 • ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" открива процедура за продажба на стояща дървесина на корен едновременно с възлагане на добив на дървесина
 • Достъпност