Актуално

 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - частна общинска собственост
 • Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
 • ОП "Общински пазари" публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена Заповед № РД-15-75 от 11.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи два броя терени
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 37530.501.476, с площ от 821 кв.м., по кадастралната карта на с.Ковачите, общ.Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващa помещение с площ 5 кв.м.
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена заповед № РД-15-2287 от 24.11.2023г. на кмета на Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-4 от 08.01.2024 г. за издадена Заповед № РД 15-42 от 08.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-4 от 08.01.2024 г. за издадена Заповед № РД 15-42 от 08.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
 • Писмо с изх. № 9400-18425 (3) от 09.01.2024 г.
 • Регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-42 от 18.01.2024г. за издадена Заповед № РД 15-93 от 17.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
 • Покана към заинтересованите страни от Общините Котел, Сливен, Нова Загора и Твърдица за включване в местното партньорство за създаване на МИРГ
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1157 от 23.11.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2272 от 22.11.2023г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от общински имоти - публична общинска собственост
 • Бюджет и финанси - 2024 г.
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1055 от 14.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2416 от 14.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1068 от 15.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2423 от 15.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-315 от 11.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2395 от 11.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • ИП "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец" в поземлен имот с идентификатор 67338.834.63, кв. "Речица", гр. Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-1179 от 29.11.2023г. за издадена заповед № РД-15-2316 от 29.11.2023г. на кмета на Община Сливен
 • ИП: Изграждане на цех за производство на горивни пелети от дървесни отпадъци в имоти с идентификатори 67338.605.307. 67338.605.309.1 и 67338.605.310.2 по КККР на гр. Сливен
 • ОП "Общински пазари" обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост
 • ОП "Общински пазари" обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост
 • Достъпност