Актуално

 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - частна общинска собственост, представляваща 1 кв.м. (позиция №3), в сграда "Автогара"
 • Обявление за обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП за обхвата на ПИ 67338.834.7 в местност "Къра", землище гр. Сливен - кв. "Речица"
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост
 • Обявление на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция ”Устройство на територията”, Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1010 от 03.01.2023 г. за издадена Заповед №РД-15-4 от 03.01.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1071 от 15.11.2022г. за издадена Заповед №РД-15-2064 от 15.11.2022г. на кмета на Община Сливен
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 12.2022 г.
 • Уведомление с изх. № 4704-123/11.01.2023 г. и Съобщение до г-н Пламен Ташев, управител на "Ташеви Груп" ЕООД
 • Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
 • Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти - частна общинска собственост
 • Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - публична общинска собственост
 • ИП - Разширяване на дейността на съществуваща площадка, с включване на дейности по съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци
 • Уведомление във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1181 от 14.12.2022 г. за издадена заповед №РД-15-2268 от 12.12.2022 г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - публична общинска собственост
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.418.49, целия с площ от 941 кв.м.
 • Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен инспектор в отдел "Общинска икономика и защита на потребителя" – 1 щатна бройка
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от общински нежилищни имоти - частна общинска собственост
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - публична общинска собственост
 • Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти - общинска собственост
 • Решение № 1337 от 17.01.2023 г. на Общински съвет - Сливен - Изменение на Решение № 1245/17.11.2022 г. на Общински съвет – Сливен
 • Правила за предоставяне на финансова помощ на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване
 • Приложение № 1 - Заявление към Правила за предоставяне на финансова помощ на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване
 • Приложение № 2 - Договор към Правила за предоставяне на финансова помощ на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване
 • Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване на повърхностен воден обект р. Селишка
 • Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - публична общинска собственост
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03 - 1029 от 27.10.2022 г. за издадено Разрешение за строеж РС № 413 от 21.10.2022г. на Главния Архитект на Община Сливен
 • Достъпност