Актуално

 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал. 10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-816 от 04.09.2023г. за издадена Заповед № РД 15-1721 от 01.09.2023г. на кмета на Община Сливен
 • Обявление Изх. № ОРД 03-927 от 03.10.2023 г., относно откриване на процедура по отчуждаване на имоти и сгради
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-609 от 29.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1666 от 29.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-549 от 30.08.2023 г. за издадена заповед № РД-15-1695 от 30.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
 • Писмо с изх. № 9400-17551 от 24.08.2023 г. до Мария Кънева, Даниела Петкова и Силвиа Обрешкова
 • Обявление във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, издадена Заповед РД 15-1615 от 16.08.2023г. на Кмета на Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-587 от 11.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1594 от 11.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • ОП "Общински пазари" обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост
 • Предстоящo общественo обсъжданe на доклад по ОВОС - "Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов" ЕАД
 • Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) на "Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов" ЕАД
 • Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
 • Подаване на електронни заявления за Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 • Община Сливен обявява обявява подбор за следните длъжности: Ръководител - 1 брой; Социален работник - 3 броя; Технически сътрудник - 1 брой.
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-587 от 11.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1594 от 11.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал. 10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-345 от 10.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1580 от 10.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • ИП "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 67338.834.63, кв.Речица, гр. Сливен
 • Обявление във връзка с във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-749 от 16.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1614 от 15.08.2023г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
 • Община Сливен обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - публична общинска собственост
 • Писмо с изх. № 9400-17554 от 24.08.2023 г. до Надежда Сеферова и Михаил Сеферов
 • Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти - общинска собственост
 • Община Сливен обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет за мандат 2024-2026 г. в Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1114 от 25.07.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1452 от 25.07.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • ОП "Общински пазари" обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-485 от 25.07.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-1453 от 25.07.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, предназначен за разполагане на временен преместваем обект - детски атракцион
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имот, общинска собственост, представляващи терени с площ от 24 кв.м. и 4 кв.м.
 • Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти - частна общинска собственост
 • Достъпност