Актуално

 • Заповед за извършване на проверка по чл. 405а от Изборния Кодекс във вр. с чл. 99б от ЗГР
 • Заповед на кмета, относно отчуждаване в полза на Община Сливен 438,4 кв.м. земя, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 67338.439.112, м. "Кироолу", СО "Кироолу", з-ще Сливен
 • Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
 • Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-338 от 11.04.2023 г. за издадена заповед № РД-15-691 от 11.04.2023 г. на кмета на Община Сливен
 • Съобщение за публично обявление на БД ИБР гр. Пловдив, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект
 • Подробни устройствени планове /ПУП/
 • Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
 • Съобщение за публично обявление на Басейнова дирекция ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане с. Бяла
 • Писмо с изх. № 9400-8064 от 19.04.2023 г. до Стефания Димитрова и Красин Димитров
 • Протокол № 45 от заседание на ОбщКБДП на 17.05.2023 г.
 • ОП "Общински пазари" обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари
 • Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Гражданска регистрация" – 1 /една/ щатна бройка.
 • ИП "Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци в имот № 67338.78.1, землище гр.Сливен."
 • Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващa, помещение от 7,6 кв.м. (бивше помещение за в
 • Достъпност