Съобщение във връзка с предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г.

Община Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, комисията и държавите членки предоставят информация относно съдържанието на настоящия регламент по подходящи начини, включително посредством европейския портал за електронно правосъдие и уебсайтовете на органите на държавите членки. Регламентът започва да се прилага от 16.02.2019 г.

Информация по чл. 21 от Европейската комисия по Регламент (ЕС) 2016/1191, предоставена чрез Министерство на правосъдието:

Информация за Регламент (ЕС) 2016/1191

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен