Административни услуги "Гражданска регистрация"

Съобщения

Предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г.


Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Информация Заяви онлайн


Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Информация


Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Информация Заяви онлайн


Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Информация Заяви онлайн


Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Информация


Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Информация


Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Информация Заяви онлайн


Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име

Информация Заяви онлайн


Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Информация Заяви онлайн


Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Информация Заяви онлайн


Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Информация Заяви онлайн


Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Информация Заяви онлайн


Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Информация Заяви онлайн


Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Информация Заяви онлайн


Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Информация


Услуга 2053 Припознаване на дете

Информация Заяви онлайн


Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Информация Заяви онлайн


Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Информация Заяви онлайн


Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Информация Заяви онлайн


Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Информация Заяви онлайн


Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Информация Заяви онлайн


Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Информация Заяви онлайн


Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Информация Заяви онлайн


Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Информация


Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Информация Заяви онлайн


Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Информация Заяви онлайн


Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Информация Заяви онлайн


Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Информация Заяви онлайн


Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Информация Заяви онлайн


Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Информация


Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Информация Заяви онлайн


Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Информация


Услуга 2132-1 Промяна в гражданското състояние при развод

Информация


Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Информация Заяви онлайн


Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Информация


Услуга-з 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Информация


Услуга-з 2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Информация


Услуга-з 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Информация


Услуга-з 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Информация


Съставяне на акт за раждане

Информация


Сключване на граждански брак и съставяне на акт

Информация


Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Сливен

Информация


Съставяне на акт за смърт

Информация


Други видове удостоверения по искане на граждани

Информация


Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

Информация


Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ "ГРАО"

Информация


Проверка в регистрите за гражданско състояние за наличието на акт за гражданско състояние на определено лице за период от 5 години

Информация


Издаване на пълни преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

Информация


Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Информация

Достъпност