Административни услуги "Гражданска регистрация"

Съобщения

Предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г.


Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес ✎ Заяви онлайн

Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние ✎ Заяви онлайн

Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници ✎ Заяви онлайн

Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър
на населението
✎ Заяви онлайн

Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име ✎ Заяви онлайн

Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път ✎ Заяви онлайн

Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки ✎ Заяви онлайн

Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат ✎ Заяви онлайн

Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) ✎ Заяви онлайн

Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. ✎ Заяви онлайн

Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Услуга 2053 Припознаване на дете ✎ Заяви онлайн

Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година ✎ Заяви онлайн

Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца ✎ Заяви онлайн

Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители ✎ Заяви онлайн

Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

✎ Заяви онлайн

Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца ✎ Заяви онлайн

Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат ✎ Заяви онлайн

Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

✎ Заяви онлайн

Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена ✎ Заяви онлайн

Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година ✎ Заяви онлайн

Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

✎ Заяви онлайн

Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение ✎ Заяви онлайн

Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение ✎ Заяви онлайн

Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес ✎ Заяви онлайн

Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Услуга 2132-1 Промяна в гражданското състояние при развод 

Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението ✎ Заяви онлайн

Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство


Услуга-з 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Услуга-з 2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Услуга-з 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Услуга-з 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път


Съставяне на акт за раждане

Сключване на граждански брак и съставяне на акт

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Сливен

Съставяне на акт за смърт

Други видове удостоверения по искане на граждани

Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ "ГРАО"

Проверка в регистрите за гражданско състояние за наличието на акт за гражданско състояние на определено лице за период от 5 години

Издаване на пълни преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен