Услуга-з 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, ЗБДС, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ - чл. 138, ал. 1 и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

  • Документ за самоличност;
  • Заявление за постоянен адрес Образец 2129
  • Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота за жилищни нужди;
  • Декларация за съгласие (по образец) от собственика на жилището Образец Д-92-3 Образец Д-92-6
  • Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите, когато лицето се представлява от друго лице).
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 3.00 лв., 6.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване, VIII работно място “Адресна регистрация”.

Телефон за контакти: 044/611 160

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен